Openbare bekendmakingen | Huizen
Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Voornemen ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Als u gaat verhuizen naar een ander adres dient u dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als dit niet gebeurt, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan het besluit volgen om iemand uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen. Het betreft de volgende persoon:

Naam                Geboren             Adres
I. Dogu                22-11-1996        Damwand 142

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaand persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaand persoon uit.

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Onderstaand persoon blijkt niet meer te wonen op het adres waar hij/zij volgens de Wet BRP staat ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maakt bekend dat op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP besloten is tot uitschrijving met als reden: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Het betreft de volgende persoon:

Naam                Geboren             Uitschrijving 
H. Oda                01-03-1985        04-05-2020

De verblijfplaats van deze persoon is onbekend.        

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na publicatie kunt u (belanghebbende) op grond van artikel 7.1 van de Algemene Wet bestuursrecht, een bezwaarschrift tegen dit besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Voorlopige voorziening

Op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank (sector bestuursrecht) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Dit verzoek kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Logger 17, uitbreiden van een balkon op de eerste verdieping (ontvangen: 29-06-2020);
- Mark 34, wijzigen van een raamkozijn op de begane grond in de voorgevel van de woning (ontvangen: 02-07-2020);
- Treiler 24, vervangen van de bestaande kozijnen aan de voorgevel van de woning (ontvangen: 02-07-2020);
- Estrikweg 19, kappen van 2 berkenbomen op het achtererf (ontvangen: 02-07-2020);
- Naarderstraat 12a, intern verbouwen van de woning (ontvangen: 02-07-2020);
- Kamperzand 25, plaatsen van een kozijn in de voorgevel (ontvangen: 30-06-2020);
- Vissersstraat 17, verhogen van het dak van de schuur (ontvangen: 03-07-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Wikke 22, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 25-06-2020);
- Kweek 14, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 26-06-2020).

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van gemeente Huizen maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor:
Omschrijving: De oprichting van een supermarkt
Aanvrager: Ela Supermarkt
Locatie: Oostermeent-Noord 52 in Huizen

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze bedrijven hoeven geen vergunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken.

Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de OFGV via tel. (088) 633 30 00 of mail naar: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2020-007386.

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten behandeling gesteld

- Loswal 17, plaatsen van een glazen tuinkas op de grens van achtererfgebied en openbaar toegankelijk gebied (ontvangen: 24-04-2020).

Aanvraag ingetrokken

- Aristoteleslaan 125, bouwen van twee stenen kolommen op het voorerf t.b.v. erfafscheiding (ontvangen: 14-05-2020).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Thorbeckestraat 30, uitbreiden aan de achterzijde van de woning (ontvangen: 04-05-2020);
- E. Ludenstraat 46, plaatsen van een erfafscheiding op het voorerf (ontvangen: 07-05-2020);
- Tjonger 73, wijzigen van garage/bergruimte naar zelfstandige woonruimte en wijzigen van de voorgevel (ontvangen: 13-05-2020);
- Maaiersweg 2, realiseren van een overkapping in de achtertuin (ontvangen: 25-04-2020).

De aanvragen liggen vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvragen wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren. Wilt u mondeling reageren? Neem dan, tijdens openingstijden van het Omgevingsloket, contact op met de behandelend medewerker en maak een afspraak, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- IJsselmeerstraat 3a, tijdelijk (3 jaar) plaatsen van 2 schoollokalen met toiletblok (units) voor extra onderwijshuisvesting aan de achterkant van het terrein (verzonden: 30-06-2020);
- Eikenlaantje 27, kappen van een spar op het achtererf (verzonden: 02-07-2020);
- Lage Laarderweg 108, uitbreiden van de woning (verzonden: 02-07-2020);
- Landweg 3, tijdelijk plaatsen (max. 5 jaar) van een noodgebouw ten behoeve van de
quarantaine opvang voor egels (verzonden: 06-07-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank.
Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

Wilt u ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. inzien bij het Klantcontactpunt? Door het coronavirus is dit alleen mogelijk op afspraak. Bel voor het maken van een afspraak naar (035) 528 19 11. Wilt u aanvragen en meldingen inzien bij het Omgevingsloket? Het Omgevingsloket werkt volledig op afspraak. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via (035) 528 19 11.

Meer berichten