Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Dit zijn de openbare bekendmakingen van deze week. 

Ingekomen aanvragen om vergunning/ meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Schokkinglaan 5, bouwen van woning (ontvangen: 13-07-2020);
- Vd Duyn van Maasdamlaan 18, vervangen van dakpannen en plaatsen van dakraam (ontvangen: 14-07-2020);
- Logger 3, kappen van dennenboom op achtererf (ontvangen: 17-07-2020);
- Herdersweg 11, realiseren van aanbouw aan woning, veranderen van gevelindeling en plaatsen van twee dak- kapellen in zijdakvlakken (ontvangen: 17-07-2020);
- Botterstraat 35, verbouwen van bedrijfspand naar twee woningen (ontvangen: 17-07-2020);
- Karel Doormanlaan 36, bouwen van nieuwe garage/ berging (ontvangen: 18-07-2020);
- Oostkade 46, gebruiken van pand voor kooklessen (ontvangen: 16-07-2020).

Meldingen brandveiligheid gebruik (par. 1.5 Bouwbesluit 2012)

- IJsselmeerstraat 1, melding brandveilig gebruik (ontvangen: 29-06-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Hellingstraat 7, verwijderen van diverse bouwmaterialen en saneren van asbest (ontvangen: 10-06-2020);
- Stuurboord 27, verwijderen van asbesthoudende materialen uit woning (ontvangen: 13-07-2020);
- Karel Doormanlaan 64, verwijderen van asbesthoudende materialen uit woning (ontvangen: 10-07-2020);
- Holleblok 6 tot en met 12 even, renoveren van dak (ontvangen: 16-07-2020).

Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)

- Grasveld Branding ter hoogte van huisnummer 16, houden van buurtfeest (ontvangen: 02-07-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld

- Kamperzand 52, plaatsen van dakkapel in voordakvlak van woning (ontvangen: 06-05-2020).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Merino 1, verhogen van zolderverdieping, plaatsen van dakkapel op voordakvlak en achterdakvlak van woning (verzonden: 14-07-2020);
- Tjonger 73, wijzigen van garage/bergruimte naar zelfstandige woonruimte en wijzigen van voorgevel (verzonden: 17-07-2020);
- Loswal 17, opzetten van glazen tuinkas (verzonden: 17-07-2020);
- Valkenaarstraat 5, plaatsen van traditionele raamluiken aan voorzijde van woning (verzonden: 17-07-2020).

Maatwerkvoorschrift artikel 1.9

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Wij hebben onderstaande aanvraag ontvangen voor het stellen van maatwerkvoorschriften.

Omschrijving: geluid Lidl
Aanvrager: Lidl vestiging Huizen
Locatie: Warandebergstraat 47 in Huizen
Datum ontvangst: 15 juli 2020

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl.. Kenmerk: Z2020-009439.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (cbf.nl).

Bezwaar

De besluiten met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage. Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kan - naast het indienen van een bezwaarschrift - een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan. De omgevingsvergunning treedt dan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank. Adres: Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

- Wilt u ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. inzien bij het Klantcontactpunt? Door het coronavirus is dit alleen mogelijk op afspraak. Bel voor het maken van een afspraak naar (035) 528 19 11.
- Wilt u aanvragen en meldingen inzien bij het Omgevingsloket? Het Omgevingsloket werkt volledig op afspraak. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via (035) 528 19 11.

Meer berichten