Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Beschikking ambtshalve uitschrijving uit Basisregistratie personen (BRP)

Uit adresonderzoek is gebleken dat de onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijsten op te schorten. Dit houdt in dat deze personen worden
uitgeschreven uit de BRP.

Het betreft:

Naam                  Geboren            Uitschrijving
I. Dogu                22-11-1996        19-05-2020
A.Z. Acioglu        13-12-2018        19-05-2020

De reden voor de uitschrijving: verblijfplaats onbekend of naar een specifiek land. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’ op deze pagina.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Bestemmingsplan Zanderij Tjebbes

Burgemeester en wethouders van Huizen maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen op 28 mei 2020 het bestemmingsplan Zanderij Tjebbes gewijzigd heeft vastgesteld. Dit volgt op de tussenuitspraak van 20 maart 2019 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het vaststellingsbesluit van 9 november 2017 van dit bestemmingsplan.

Bestuurlijke lus
De Raad van State heeft via de tussenuitspraak de zogeheten ‘bestuurlijke lus’ toegepast. Dit betekent dat de gemeenteraad opdracht heeft gekregen enkele gebreken rondom het vaststellingsbesluit van 9 november 2017 te herstellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden.

Wijzigingen 
Ter uitvoering van de tussenuitspraak, heeft de gemeenteraad op 28 mei 2020 als volgt besloten:

1. De regels en verbeelding worden zodanig aangepast, dat voorzien wordt in een strook van circa vijf meter breed. Door aan de regels toe te voegen dat deze strook vrij moet blijven van opgaande beplanting, wordt het zicht op de achterliggende zanderijgronden geborgd;
2. Het bestemmingsplan voldoet aan de eisen uit de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2019.

Inkijken en beroep instellen
Het bestemmingsplan inzien op het gemeentehuis? Lees verder onder het kopje ‘inzage stukken’. Ook is het bestemmingsplan online te bekijken. Of kijk op de landelijke website.

Belanghebbenden kunnen van 1 augustus tot en met 11 september 2020 rechtstreeks in beroep gaan bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Het bestemmingsplan treedt in werking op 12 september. Het indienen van een beroepschrift betekent niet dat het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan niet in werking kan treden. Om de werking van het besluit op te schorten kan een belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen. Een dergelijk gemotiveerd verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Ambachtsweg 18, verbouwen van de bedrijfsruimte (ontvangen: 21-07-2020);
- Loefzij 33, realiseren van een dakopbouw (ontvangen: 21-07-2020);
- Valkenaarstraat 18, bouwen van een schuur bij een gemeentelijk monument (ontvangen: 21-07-2020);
- Sluis 10, verhuren van een kamer (ontvangen: 20-07-2020);
- Magdaleenweg 36, kappen van een fijnspar in de voor- en zijtuin (ontvangen: 24-07-2020);
- Ambachtsweg 18, aanpassen van de gevel en verbouwen van de woning (ontvangen: 23-07-2020);
- Driftweg 1, kappen van 2 coniferen (ontvangen: 22-07-2020);
- Oud Bussummerweg 43, kappen van 2 sparren (ontvangen: 25-07-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Karel Doormanlaan 36, slopen van de bestaande garage/berging (ontvangen: 18-07-2020);
- Westkade 114 t/m 198, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 21-07-2020).

Meldingen (kleine) evenement(en) (art. 2:25 Apv)

- Sporkehout 54, houden van een verjaardagsfeest (ontvangen: 13-07-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken
- Narcisstraat 34, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen: 02-06-2020);
- Narcisstraat 34, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen: 23-03-2020).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Bovenweg 5, afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een buitenschoolse opvang (ontvangen: 07-05-2020);
- Verdilaan 4, verbouwen en uitbreiden van de woning (ontvangen: 23-03-2020).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Balatumstraat 16, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 22-07-2020);
- Mark 34, wijzigen van een raamkozijn op de begane grond in de voorgevel van de woning (verzonden: 24-07-2020);
- Verdilaan 4, verbouwen en uitbreiden van de woning (verzonden: 24-07-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. inzien bij het Klantcontactpunt? Door het coronavirus is dit alleen mogelijk op afspraak. Bel voor het maken van een afspraak naar (035) 528 19 11. Wilt u aanvragen en meldingen inzien bij het Omgevingsloket? Maak dan een afspraak via omgeving@huizen.nl of tel. (035) 528 19 11.

Meer berichten