Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP

Uit adresonderzoek is gebleken dat de onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijsten op te schorten. Dit houdt in dat deze personen worden uitgeschreven uit de BRP. Het betreft:

- M.J. Harskamp, geboortedatum 29-03-1999, datum uitschrijving 30-04-2020, verblijfplaats onbekend.
- B. Szilágyi, geboortedatum 12-04-1976, datum uitschrijving 27-05-2020, verblijfplaats onbekend.

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen


Aanvragen omgevingsvergunning

- Valkenaarstraat 18, bouwen van een schuur bij een gemeentelijk monument (ontvangen: 21-07-2020);
- Studiostraat 14, plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (ontvangen: 28-07-2020);
- Magdaleenweg 25, verduurzamen van 16 eengezinswoningen (ontvangen: 28-07-2020);
- Mackaylaan 11, kappen van 6 bomen (ontvangen: 29-07-2020);
- Paviljoenweg 1, kappen van een beuk (ontvangen: 21-07-2020);
- Sluis 10, afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van kamerverhuur (ontvangen: 30-07-2020);
- Monnickskamp 3, aanpassen van de gevel (ontvangen: 30-07-2020);
- Delta 1, bouwen van een schuur en een overkapping (ontvangen: 29-07-2020);
- Talmastraat 6, plaatsen van een nokverhoging op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 03-08-2020);
- Amersfoortsestraatweg 220, kappen van 4 bomen (ontvangen: 30-07-2020);
- Paviljoenweg 16, kappen van een eik en twee dennen (ontvangen: 31-07-2020);
- Botterwijnseweg 7, kappen van een eik (ontvangen: 03-08-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Herdersweg 11, slopen van de bestaande schoorsteen en garage (ontvangen: 17-07-2020);
- Hellingstraat 7, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 27-07-2020);
- Eemnesserweg 66, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 30-07-2020);
- Gemeenlandslaan 42, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 30-07-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning


Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld

- Vossestaart 5, plaatsen van een afvalcontainerombouw op het voorerf (ontvangen: 26-05-2020).

Aanvragen ingetrokken

- IJsselmeerstraat 9, wijzigen van een bedrijfswoning naar woonbestemming (ontvangen: 09-06-2020).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Weideweg 25, kappen van een blauwspar op het achtererf (ontvangen: 02-06-2020);
- Flevolaan 14, uitbreiden van de woning met een rieten overkapping (ontvangen: 10-06-2020);
- Nieuwe Blaricummerweg 44, kappen van twee bomen (ontvangen: 07-06-2020);
- Fluitekruid 27, kappen van een boom in het voorerf (ontvangen: 09-06-2020);
- De Ruyterstraat 6, kappen van een esdoorn op het achtererf (ontvangen: 13-06-2020);
- Kleinejanstraat 1, kappen van twee notenbomen op het achtererf (ontvangen: 15-06-2020).

Verleende vergunningen / genomen besluiten


Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Friesewal 39, vervangen van de kozijnen aan de voorgevel door kunststof kozijnen en het verkleinen van het raamkozijn op de begane grond (verzonden: 31-07-2020);
- Friesewal 43, vervangen van de kozijnen aan de voorgevel door kunststof kozijnen (verzonden: 31-07-2020);
- Erasmushof 3, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden: 31-07-2020);
- De Ruyterstraat 33, plaatsen van een kunststof kozijn en een velux dakraam (verzonden: 31-07-2020);
- Trompstraat 18a, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (verzonden: 31-07-2020);
- Rousseaulaan 8, doorbreken van een dragende muur (BSO) (verzonden: 31-07-2020);
- Eemnesserweg 51 t/m 61, verduurzamen van 6 eengezinswoningen d.m.v. het aanbrengen van diverse isolatiemaatregelen, het vervangen van dakpannen en het vervangen van houten kozijnen naar kunststofkozijnen (verzonden: 31-07-2020);
- Beethovenlaan 20, kappen van een berk ter hoogte van de oprit (verzonden: 03-08-2020);
- Kleinejanstraat 1, kappen van twee notenbomen op het achtererf (verzonden: 03-08-2020).

Maatwerkvoorschrift artikel 1.9


Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

De gemeente Huizen heeft een melding ontvangen voor:
- Oostkade 46, het oprichten van een Italiaanse kookstudio.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. De bedrijven hoeven geen vergunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Zie het kopje 'inzage stukken'.

Het maatwerkvoorschrift geeft een nadere invulling of aanvulling van de voorschriften van Afdeling 2.8 (Geluidhinder) van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer in het belang van de bescherming van het milieu.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. inzien bij het Klantcontactpunt? Door het coronavirus is dit alleen mogelijk op afspraak. Bel voor het maken van een afspraak naar (035) 528 19 11. Wilt u aanvragen en meldingen inzien bij het Omgevingsloket? Het Omgevingsloket werkt volledig op afspraak. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via (035) 528 19 11.

Meer berichten