Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van donderdag 27 augustus.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam   GeborenAdres
C.E.H. Herrmann03-08-1964  Sumatralaan 16
J.S. Margelino  15-12-1992  Stukkenlaan 5b

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Hoeveweg 35, wijzigen van een reeds verleende vergunning (dakkapel), het wijzigen van het dak en dakpannen en het plaatsen van zonnepanelen (ontvangen: 16-08-2020);
- Dahliastraat 20, verwijderen van de schoorsteen (ontvangen: 17-08-2020);
- Bovenweg 5, brandveilig gebruiken van het pand t.b.v. een buitenschoolse opvang (ontvangen: 18-08-2020);
- Kerkstraat 36, plaatsen van handelsreclame (ontvangen: 18-08-2020);
- Oostkade 46, afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een kookstudio (ontvangen: 20-08-2020);
- Nieuwe Bussummerweg 18, kappen van een Thuya op het voorerf (ontvangen: 21-08-2020);
- Ceintuurbaan 13, in de zijgevel van de woning wijzigen van een vast raamkozijn naar openslaand en het wijzigen van een vast raamkozijn voor openslaande (tuin)deuren en het legaliseren van een erfafscheiding (ontvangen: 23-08-2020);
- Dr. A Plesmanlaan 6, kappen van 6 dode bomen (ontvangen: 24-08-2020)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Westergo 23, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 11-08-2020);
- 't Hardestraat 6, verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning (ontvangen: 18-08-2020);
- Gravenstraat 4, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 20-08-2020)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld
- Simone de Beauvoirlaan 26, uitbouwen aan de zijkant van de woning (ontvangen: 07-06-2020)

Aanvragen ingetrokken
- Bovenweg 5, afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. het vestigen van een buitenschoolse opvang (ontvangen: 07-05-2020);
- Kamperzand 25, plaatsen van een kozijn in de voorgevel (ontvangen: 30-06-2020)

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Schaarweg 42, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het realiseren van een erker aan de voorgevel van de woning (ontvangen: 27-06-2020)

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren. Als u mondeling wilt reageren, dan kan dat tijdens openingstijden van het Omgevingsloket. Maak hiervoor een afspraak met de behandelend medewerker via tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Energieweg 22, wijzigen van de gevel en de reclame-uitingen (verzonden: 20-08-2020);
- Naarderstraat 128, wijzigen van ramen en kozijnen aan de voorzijde van de woning en het plaatsen garagedeuren (verzonden: 20-08-2020);
- Antennestraat 3, wijzigen van houten kozijnen naar kunststof kozijnen (verzonden: 20-08-2020);
- Rijnland 11, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (verzonden: 25-08-2020)

Omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
- Vd. Duyn van Maasdamlaan 30, brandveilig gebruiken van de school

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn op
afspraak in te zien bij het Omgevingsloket. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via 14 035.

Meer berichten