Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van 3 september:

Verkeersbesluiten

Overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet liggen de volgende besluiten voor een periode van zes weken ter inzage bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Het plaatsen van een elektrisch oplaadpunt:
- aan de Delta t.h.v. Delta 78;
- aan de IJsbaankade t.h.v. IJsselmeerstraat 76;
- aan de Regentesse t.h.v. Regentesse 96.

Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neemt u dan contact op met de heer Luizink van de afdeling Openbare Werken, tel. (035) 528 15 30.
Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje 'bezwaar' op deze pagina.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen


Aanvragen omgevingsvergunning

- Mozartlaan 13, realiseren van een dakhuisje op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 25-08-2020);
- Opperweg 21, wijziging van houten kozijnen naar kunststof kozijnen aan de voorzijde van de woning (ontvangen: 28-08-2020);
- Langestraat 73-77, verbouwen en renoveren van twee bestaande woningen (ontvangen: 27-08-2020);
- Beursweg 2, wijzigen van de voorgevel en het wijzigen van de bestemming (ontvangen: 28-08-2020);
- Oud Bussummerweg 27, kappen van vier bomen op het achtererf (ontvangen: 28-08-2020);
- Flevolaan 65, bouwen van een schuur (ontvangen: 28-08-2020);
- Plein 2000 nr. 29, verbouwen van een kantoorgebouw naar 16 zorgwoningen (ontvangen: 28-08-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Noord Crailoseweg 10, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 24-08-2020);
- Gemeenlandslaan 50, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning en berging (ontvangen: 25-08-2020);
- Walstro 35, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 25-08-2020);
- Groenlandstroom 9, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 26-08-2020);
- Hoofdweg 146, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 27-08-2020).

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer

Ingediende meldingen

Burgemeester en wethouders van Huizen maken bekend dat zij de volgende meldingen hebben ontvangen voor:

- Andoorn 21: Het vervangen van de bestaande gasregelinstallatie door Alliander.
- Arie de Waalstraat 1: Het vervangen van de bestaande gasregelinstallatie door Alliander.
- IJsselmeerstraat 7: Het vervangen van het bestaande gasdistrictstation door Alliander.
- Vloedwal 1 in Huizen: Het vervangen van het bestaande gasregelstation door Alliander.
- Oostkade 46: Het oprichten van een Italiaanse kookstudio.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Deze bedrijven hoeven geen vergunning aan te vragen, omdat voor hen landelijk vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Huizen.

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning


Aanvraag ingetrokken

- Maaiersweg 2, realiseren van een overkapping in de achtertuin (ontvangen: 25-04-2020).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Botterstraat 35, verbouwen van het bedrijfspand naar twee woningen (ontvangen: 17-07-2020).

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren. Wilt u mondeling reageren? Neem dan contact op met het Omgevingsloket en maak een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten


Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Kotter 53, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden: 27-08-2020);
- Wagenweg 31, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden: 28-08-2020);
- De Regentesse 92, plaatsen van transparante en wegschuifbare balkonbeglazing (verzonden: 01-09-2020);
- Locatie hoek Botterstraat/Baanbergenweg, wijzigen van een reeds verleende vergunning voor het bouwen van 16 woningen (bouwnummers 13 t/m 19 en 27 t/m 35 van Fase 1) (verzonden: 01-09-2020);
- Fluitekruid 27, kappen van een boom in het voorerf (verzonden: 03-08-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn op afspraak in te zien bij het Omgevingsloket. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via 14 035.

Meer berichten