Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Verkeersbesluiten

Overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet liggen de volgende besluiten voor een periode van zes weken ter inzage bij het Klantencontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Het plaatsen van een elektrisch oplaadpunt:

- aan de Delta t.h.v. Delta 78;
- aan de IJsbaankade t.h.v. IJsselmeerstraat 76;
- aan de Regentesse t.h.v. Regentesse 96.

Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neemt u dan contact op met de heer Luizink van de afdeling Openbare Werken, telefoon (035) 528 15 30. Wilt u bezwaar indienen? Lees dan hoe u dat kunt doen onder ket kopje “bezwaar” op deze pagina.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Eemlandweg 2, verbouwen van een bestaande woning naar 3 woningen (ontvangen: 01-09-2020);
- Bachlaan 27, wijzigen van de voorgevel (ontvangen: 02-09-2020);
- Biggekruid 50, kappen van een spar op het achtererf (ontvangen: 02-09-2020);
- Ceintuurbaan 2b, wijzigen van de bedrijfsbestemming naar woonbestemming (ontvangen: 02-09-2020);
- Havenstraat 21, verbouwen van het pand (ontvangen: 31-08-2020);
- Magdaleenweg 34, kappen van een conifeer op het achtererf (ontvangen: 05-09-2020);
- Boslaan 7, kappen van drie eiken op het voor- en zijerf (ontvangen: 04-09-2020);
- Bovenweg 52, kappen van een conifeer op het voorerf (ontvangen: 07-09-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Naarderstraat 270, verwijderen van netruimte Alliander (ontvangen: 01-09-2020);
- Naarderstraat 196, verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning (ontvangen: 03-09-2020).

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer

Ingediende melding

Burgemeester en wethouders van Huizen maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor:

- Oostermeent-Zuid 19; het starten van een restaurant

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Het bedrijf hoeft geen vergunning aan te vragen, omdat voor hen de landelijke vastgestelde voorschriften gelden. Er zijn daarom geen mogelijkheden om bezwaar te maken. Desgewenst kunt u de stukken inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis van Huizen.

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken 'AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN', 'ONTWERPBESLUITEN' of 'VERLEENDE VERGUNNINGEN'.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Logger 17, uitbreiden van een balkon op de eerste verdieping (ontvangen: 29-06-2020).

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren. Wilt u mondeling reageren? Neem dan tijdens de openingstijden van het Omgevingsloket contact op voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Studiostraat 26, wijzigen van houten kozijnen naar kunststof kozijnen (verzonden: 04-09-2020);
- Tjalk 38, verwijderen van de draagmuur tussen de keuken en woonkamer (verzonden: 04-09-2020);
- Studiostraat 14, plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (verzonden: 04-09-2020);
- Schaarweg 42, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak en het realiseren van een erker aan de voorgevel van de woning (verzonden: 04-09-2020);
- Wimpel 14, wijzigen van de tweede verdieping d.m.v. het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (verzonden: 04-09-2020);
- Karel Doormanlaan 13, plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak van de woning (verzonden: 04-09-2020);
- Loefzij 33, realiseren van een dakopbouw (verzonden: 04-09-2020);
- Valkenaarstraat 18, bouwen van een vrijstaande schuur (wijziging op de reeds verleende omgevingsvergunning) (verzonden: 07-09-2020);
- Ambachtsweg 18, verbouwen van de bedrijfsruimte (verzonden: 08-09-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn op
afspraak in te zien bij het Omgevingsloket. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via 14 035.

Meer berichten