Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam                Geboortedatum        Adres
J.M. Gieling        12-08-1960                Driftweg 127

Staat uw naam hierboven of weet u waar deze persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben
ontvangen, schrijven wij de bovenstaand persoon uit.

Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP

Uit adresonderzoek is gebleken dat de onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijsten op te schorten. Dit houdt in dat deze personen worden uitgeschreven uit de BRP. Het betreft:
- C.E.H. Herrmann, geboortedatum, 03-08-1964, datum uitschrijving 11-06-2020, verblijfplaats onbekend.
- J.S. Margelino, geboortedatum 15-12-1992, datum uitschrijving 11-06-2020, verblijfplaats onbekend.

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.
Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Zwin 18, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning en het plaatsen van 2 airco-units aan de voor- en zijgevel van de woning (ontvangen: 07-09-2020);
- De Savornin Lohmanlaan 6, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 07-09-2020);
- Vletstraat 20, kappen van een kastanjeboom op het voorerf (ontvangen: 08-09-2020);
- Dr. A. Plesmanlaan 4, kappen van vier bomen (ontvangen: 09-09-2020);
- Plein 2000 139, verbouwen van een kantoorruimte naar 2 appartementen (ontvangen: 10-09-2020);
- Valkenaarstraat 85, kappen van een kastanjeboom op het voorerf (ontvangen: 10-09-2020);
- Blaricummerstraat 144, veranderen en isoleren van een bestaande garage (ontvangen: 11-09-2020);
- Vloedwal 10, plaatsen van een caport op het voorerf (ontvangen: 11-09-2020);
- Zwin 20, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 12-09-2020);
- Oostermeent-Zuid 23, tijdelijk plaatsen van een schaftkeet en mobiel toilet op het parkeerterrein t.b.v.
schilderwerkzaamheden (ontvangen: 14-09-2020);
- Magdaleenweg 20, wijzigen van houten kozijnen naar kunststof kozijnen in de voorgevel van de woning
(legalisatie) (ontvangen: 04-09-2020).

Melding spandoeken (art. 2:10 Apv)

- 02 oktober t/m 11 oktober 2020 - t.b.v. Atelierroute Huizen (ontvangen: 21-08-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning


Aanvraag ingetrokken

- Dahliastraat 20, verwijderen van de schoorsteen (ontvangen: 17-08-2020).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Locatie Naarderstraat 66, bouwen van een woongebouw met 12 appartementen (ontvangen: 11-06-2020);
- Schokkinglaan 5, bouwen van een woning (ontvangen: 13-07-2020);
- Karel Doormanlaan 36, bouwen van een nieuwe garage/berging (ontvangen: 18-07-2020);
- Ambachtsweg 18, vervangen van de voorgevel, rechter zijgevel en het plaatsen van een cilindervormige vliesgevel (ontvangen: 23-07-2020).

De aanvragen liggen vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvragen wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren. Wilt u mondeling reageren? Neem dan tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact op en maak een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Logger 17, uitbreiden van een balkon op de eerste verdieping (verzonden: 11-09-2020);
- Kerkstraat 36, plaatsen van handelsreclame (verzonden: 11-09-2020);
- Sluis 10, afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van kamerverhuur/ bed & breakfast (verzonden: 11-09-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn op afspraak in te zien bij het Omgevingsloket. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via 14 035.

Meer berichten