Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam                             Geboren                Adres
M. Aargoub                     02-04-1988        Middelgronden 127
R.A.C. van Dorssen       23-04-1975        Dekemastate 6
J.M. Gieling                    12-08-1960        Driftweg 127
A.J. Kolarczyk                22-07-1988        Bovenmaatweg 154

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Hoeveweg 3, aanbrengen van dakisolatie en plaatsen van nieuwe dakpannen (ontvangen: 11-09-2020);
- Boerensteeg 6, intern verbouwen van de woning en het vervangen van bestaande kozijnen (ontvangen: 11-09-2020);
- Koedijk 21, wijzigen van de zijgevel en uitbouwen aan de achterzijde van de woning (ontvangen: 11-09-2020);
- Locatie Tulpstraat, Crocusstraat, Eemnesserweg, Haardstedelaan, het tijdelijk plaatsen van 3 zeecontainers op de openbare weg (groenstrook) t.b.v. het verduurzamen van de woningen (ontvangen: 18-09-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Impala 20, verwijderen van asbesthoudend materiaal uit de woning en schuur (ontvangen: 10-09-2020).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Naarderstraat 12a, intern verbouwen van de woning
(ontvangen: 02-07-2020);
- Herdersweg 11, realiseren van een aanbouw aan de
woning, het veranderen van de gevelindeling en het
plaatsen van twee dakkapellen in de zijdakvlakken
(ontvangen: 17-07-2020).

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren. Wilt u mondeling reageren? Dan kunt u tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten


Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Boslaan 7, kappen van drie eiken op het voor- en zijerf (verzonden: 18-09-2020);
- Oud Bussummerweg 27, kappen van vier bomen op het achtererf (verzonden: 18-09-2020);
- Talmastraat 6, plaatsen van een nokverhoging in het achterdakvlak van de woning (verzonden: 18-09-2020);
- Dr. A. Plesmanlaan 4, kappen van vier bomen (verzonden: 18-09-2020);
- Nieuwe Bussummerweg 18, kappen van een Thuya op het voorerf (verzonden: 18-09-2020);
- Dr. A. Plesmanlaan 6, kappen van 6 dode bomen (verzonden: 18-09-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.

Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn op afspraak in te zien bij het Omgevingsloket. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via 14 035.

Meer berichten