Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Gemeentebegroting 2021 – 2024

(ingevolge artikel 190 gemeentewet)

De begrotingsstukken, de programmabegroting (incl. belastingnota) en de uitvoeringsinformatie 2021 liggen ter inzage t/m 5 november 2020 op het gemeentehuis. De stukken zijn tegen betaling op het gemeentehuis verkrijgbaar. Ook vindt u de begrotingsstukken op www.huizen.nl, pagina Bestuur > Programmabegroting en belastingnota.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Boslaan 12, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 28-09-2020);
- Crailoseweg 28, aftoppen van drie pinussen op het achtererf (ontvangen: 29-09-2020);
- Vd Duyn van Maasdamlaan 28, kappen van een esdoorn op het achtererf (ontvangen: 30-09-2020);
- Naarderstraat 128, wijzigen van de gevel aan de voorzijde van de woning (ontvangen: 01-10-2020);
- César Francklaan 9, kappen van een boom op het voorerf en het kappen van een boom op het achtererf (ontvangen: 02-10-2020);
- De Ruyterstraat 53, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak en het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 02-10-2020);
- Naarderstraat 120, uitbreiden van de zij- en achtergevel van de woning (ontvangen: 02-10-2020);
- Botterwijnseweg 12, kappen van een boom op het voorerf (ontvangen: 04-10-2020);
- Godelinde 1 t/m 73, inrichten bouwplaats t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de woningen (ontvangen: 05-10-2020);
- Lindenlaan 101, plaatsen van zonnepanelen op het dak van een gemeentelijk monument (ontvangen: 05-10-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Havenstraat 21, gedeeltelijk slopen van het pand (ontvangen: 31-08-2020);
- Eemnesserweg 70, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 28-09-2020);
- Rokerijweg 5, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de bedrijfsgebouwen (ontvangen: 25-09-2020);
- Rokerijweg 10, gedeeltelijke slopen van een bedrijfsgebouw t.b.v. renovatie/nieuwbouw (ontvangen: 28-09-2020);
- Noord Crailoseweg 10, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 01-10-2020);
- Rokerijweg 5, slopen van diverse opstallen (fase 1) (ontvangen: 28-09-2020);
- Bikbergerweg 24, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 24-09-2020);
- Jan van Galenstraat 80, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 15-09-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Delta 1, bouwen van een schuur en een overkapping (verzonden: 30-09-2020);
- Hoeveweg 35, wijzigen van een reeds verleende vergunning (dakkapel), het wijzigen van het dak en dakpannen en het plaatsen van zonnepanelen (verzonden: 01-10-2020);
- Vletstraat 20, kappen van een kastanjeboom op het voorerf (verzonden: 05-10-2020);
- Ambachtsweg 18, vervangen van de voorgevel, rechter zijgevel en het plaatsen van een cilindervormige vliesgevel (verzonden: 06-10-2020).

Omgevingsvergunning van rechtswege verleend

- Blaricummerstraat 29, aanbrengen van dakisolatie aan de buitenzijde en het vervangen van dakpannen (verzonden: 02-10-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn op afspraak in te zien bij het Omgevingsloket. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via 14 035.

Meer berichten