Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van donderdag 15 oktober. 

Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP

Uit adresonderzoek is gebleken dat de onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om het bijhouden van deze persoonslijsten op te schorten. Dit houdt in dat deze personen worden uitgeschreven uit de BRP. Het betreft:

- A. Kolarcyk, geboortedatum 22-07-1988, datum uitschrijving 18-08-2020, verblijfplaats onbekend
- M. Aargoub, geboortedatum 02-04-1988, datum uitschrijving 26-08-2020, verblijfplaats onbekend
- R.A.C. van Dorssen, geboortedatum 23-04-1975, datum uitschrijving 19-08-2020, verblijfplaats onbekend

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Antennestraat 17, plaatsen van een dakhuisje op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 06-10-2020);
- Mackaylaan 17, kappen van een den op het voorerf (ontvangen: 06-10-2020);
- Lijzij 75, kappen van een fijnspar (ontvangen: 06-10-2020);
- Oostermeent-Zuid 1, plaatsen van handelsreclame aan de gevel (ontvangen: 06-10-2020);
- Korenwolf 11, realiseren van een liftinstallatie aan de buitenzijde van een woongebouw (ontvangen: 08-10-2020);
- Koningin Julianastraat 65, plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 08-10-2020);
- Veldweg 14, verbouwen van een woning met bedrijf naar woning (ontvangen: 08-10-2020);
- Bachlaan 27, realiseren van een erfafscheiding (legalisatie) (ontvangen: 10-10-2020);
- Kornwerd 44, kappen van een conifeer op het achtererf (ontvangen: 11-10-2020);
- Zeeweg 58, plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen: 12-10-2020);
- Duinweg 11, kappen van een eik op het achtererf (ontvangen: 12-10-2020)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Driftweg 109, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 05-10-2020);
- Blaricummerstraat 144, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de schuur (ontvangen: 06-10-2020);
- Gooilandweg 136, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 07-10-2020)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld

- Van der Duyn van Maasdamlaan 18, vervangen van dakpannen en het plaatsen van een dakraam (ontvangen: 14-07-2020)

Aanvragen ingetrokken

- Oostermeent-Zuid 23, tijdelijk plaatsen van een schaftkeet en mobiel toilet op het parkeerterrein t.b.v. schilderwerkzaamheden (ontvangen: 14-09-2020)

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Mozartlaan 13, realiseren van een dakhuisje op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 25-08-2020);
- Plein 2000, 33 en 35, verbouwen van een kantoorgebouw naar 16 zorgwoningen (ontvangen: 28-08-2020).

De aanvraag ligt vanaf de dag na datum van deze publicatie gedurende twee weken ter inzage. Voordat op de aanvraag wordt beslist, kunt u tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk reageren. Als u mondeling wilt reageren, dan kunt u tijdens openingstijden van het Omgevingsloket contact opnemen voor het maken van een afspraak met de behandelend medewerker, tel. (035) 528 15 03.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Schokkinglaan 5, bouwen van een woning (verzonden: 09-10-2020);
- Bovenweg 52, kappen van een conifeer op het voorerf (verzonden: 09-10-2020);
- Valkenaarstraat 85, kappen van een kastanjeboom in het voorerf (verzonden: 09-10-2020)

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn op afspraak in te zien bij het Omgevingsloket. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via 14 035.

Meer berichten