Openbare bekendmakingen | Huizen
Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van donderdag 5 november.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam                Geboortedatum        Adres
T.C. Bloemhoff        17-04-1971        Woensbergweg 5
Y.A. de Groot        01-01-1979        Rijsbergenweg 54
S.M. Fila                11-07-1989        Achterbaan 38
T. Jansen        27-05-1982        Ra 44

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Intrekking elektrisch oplaadpunt

Edelhert 33

Overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet ligt het volgende besluit voor een periode van zes weken ter inzage bij het Klantcontactpunt van het gemeentehuis. Het intrekken van de plaatsing van een elektrisch oplaadpunt aan de Edelhert 33.

Heeft u vragen over verkeersbesluiten of intrekkingsbesluiten? Neem dan contact op met de heer Luizink van de afdeling Openbare Werken, via tel. (035) 528 15 30. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’ op deze pagina.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Hoeveweg 17, aanbrengen van dakisolatie en hetvervangen van de dakpannen (ontvangen: 19-10-2020);
- Ambachtsweg 48, plaatsen van verlichte gevelreclame en 3 vlaggenmasten (ontvangen: 26-10-2020);
- Gaast 31, kappen van een wilgenboom (ontvangen: 21-10-2020);
- Havenstraat 7a, renoveren van de gevels, balkons en dakkapellen en het splitsen van de winkel op de begane grond (ontvangen: 21-10-2020);
- Brasem 2, kappen van een naaldboom in het voorerf (ontvangen: 25-10-2020);
- Antillenstroom 35, realiseren van een tuinhuis op het zijerf (ontvangen: 28-10-2020);
- Oud Bussummerweg 15, realiseren van een parkeerlift op het voorerf (ontvangen: 30-10-2020);
- Randweg t.h.v. nr. 4, realiseren van een tijdelijke busremise (ontvangen: 30-10-2020);
- De Ginckellaan 12, realiseren van een carport (ontvangen: 02-11-2020);
- Karel Doormanlaan 71, uitbreiden van de achtergevel op de eerste verdieping van de woning (ontvangen: 31-10-2020);
- Vissersstraat t.h.v. nr.106/hoek Zeeweg (2 parkeervakken), tijdelijk opslaan van roerende zaken (ontvangen: 30-10-2020);
- Voorbaan 32, renoveren van het casco van een monument (ontvangen: 02-11-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Brunel 41, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 26-10-2020);
- Herik 43, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 27-10-2020);
- Boslaan 7, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 26-10-2020);
- Rokerijweg 5, slopen van diverse opstallen (fase 2) (ontvangen: 21-10-2020).

Melding spandoeken (art. 2:10 Apv)

- 9 november t/m 18 november 2020 - t.b.v. een virtuele intocht van Sinterklaas (ontvangen: 23-10-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Flevolaan 65, bouwen van een schuur (ontvangen: 28-08-2020).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Zwin 20, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 27-10-2020);
- Ericaweg 24, inrichten van een coronateststraat op het parkeerterrein van zwembad Sijsjesberg (verzonden: 30-10-2020);
- Naarderstraat 120, uitbreiden van de zij- en achtergevel van de woning (verzonden: 30-10-2020);
- Crailoseweg 28, aftoppen van drie Pinussen in het achtererf (verzonden: 30-10-2020);
- Vd Duyn van Maasdamlaan 28, kappen van een esdoorn in het achtererf (verzonden: 30-10-2020);
- César Francklaan 9, kappen van een boom in het voorerf en het kappen van een boom in het achtererf (verzonden: 30-10-2020);
- Zwin 18, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning en het plaatsen van twee airco units aan de voor- en zijgevel (verzonden: 03-11-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn op afspraak in te zien bij het Omgevingsloket. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via 14 035.

Meer berichten