Openbare bekendmakingen | Huizen
Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van 12 november:

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam                Geboortedatum        Adres
F.B. Zieltjens        04-09-1971        Westkade 179

Staat uw naam hierboven of weet u waar deze persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de deze persoon uit.

Bestemmingsplan Bestevaer 5

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het vastgestelde bestemmingsplan Bestevaer 5 ter inzage voor beroep. U kunt het plan met ingang van 14 november gedurende zes weken inzien.

Voor de locatie Bestevaer 5 (voormalige discotheek Silverdome) is een bestemmingsplan opgesteld waarmee de bouw van 53 gestapelde woningen mogelijk wordt gemaakt. Het gaat om 24 sociale huurwoningen voor jongeren en 29 huurwoningen in de vrije sector.

Inkijken & beroepschrift 
Het vastgestelde bestemmingsplan Bestevaer 5 ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de centrale receptie. Het bestemmingsplan is ook online te bekijken via:
www.huizen.nl/bestemmingsplannen, kies voor Bestevaer 5.

De beroepstermijn loopt van 14 november tot en met 28 december. Beroep kan worden ingesteld door:
- belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan in vergelijking met het
ontwerpbestemmingsplan;
- belanghebbenden die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 29 december. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het bestemmingsplan. Lees verder onder het kopje ‘Verzoek voorlopige voorziening’ van het artikel ‘Nota bodembeheer’.

Nota bodembeheer 2020

Overeenkomstig artikel 49 van het Besluit bodemkwaliteit wordt bekend gemaakt dat de op 29 oktober vastgestelde nota bodembeheer 2020 voor beroep ter inzage ligt. U kunt de nota vanaf 14 november gedurende zes weken bekijken.

Elke 5 jaar wordt de bodemkwaliteit in Huizen geëvalueerd. De resultaten worden vastgelegd in een bodemkwaliteitskaart. Deze kaart maakt ook onderdeel uit van de nota bodembeheer. Door actualisering van de bodemkwaliteitskaart in 2019 ontstonden potentiële knelpunten in het huidige beleid voor het hergebruik van grond/baggerspecie. Hierdoor kon vrijkomende grond en baggerspecie niet meer optimaal worden hergebruikt. Om het huidige hergebruiksbeleid te kunnen voortzetten, was het nodig om de nota bodembeheer op enkele punten aan te passen.

Inkijken & beroepschrift 
U kunt de vastgestelde nota bodembeheer 2020 inzien bij de receptie in het gemeentehuis. Ook is de nota online te bekijken via www.huizen.nl/inwoner/grondstromenbeleid_3571/.

De beroepstermijn loopt van 14 november tot en met 28 december. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen.
Het bestemmingsplan treedt in werking op 29 december. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het bestemmingsplan.

Verzoek voorlopige voorziening
In geval van onverwijlde spoed kunt u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen, dit schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan wel op. Het bestemmingsplan treedt dan namelijk in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

In alle gevallen geldt dat het beroepschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening binnen de beroepstermijn moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Bachlaan 1, kappen van een berk (ontvangen: 03-11-2020);
- Populierenlaantje 11, kappen van een eikenboom (ontvangen: 03-11-2020);
- Achterbaan 84, verbouwen van de woning (ontvangen: 04-11-2020);
- Troelstralaan 3, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 04-11-2020);
- Simone de Beauvoirlaan 51, kappen van een naaldboom op het voorerf (ontvangen: 05-11-2020);
- Spaanderbank 42, vervangen en vernieuwen van de bestaande garage en het vervangen en vernieuwen van de bestaande schutting met poort (ontvangen: 06-11-2020).

Sloopmelding (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Floridastroom 8, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 23-10-2020).

Melding spandoeken (art. 2:10 Apv)

- 23 december t/m 1 januari 2021 - t.b.v. Jaarwisseling (ontvangen: 28-10-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of
‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen ingetrokken

- Locatie Godelinde 1 t/m 73 en Godelinde 55, inrichten bouwplaats t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de woningen (ontvangen: 05-10-2020);
- Locatie Tulpstraat, Crocusstraat, Eemnesserweg, Haardstedelaan, het tijdelijk plaatsen van 3 zeecontainers op de openbare weg (groenstrook) t.b.v. verduurzamen van de woningen (ontvangen: 18-09-2020).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Locatie Naarderstraat 66, bouwen van een woongebouw met 12 appartementen (ontvangen: 11-06-2020).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Oostermeent-Zuid 1, plaatsen van handelsreclame aan de gevel (verzonden: 05-11-2020);
- Karel Doormanlaan 36, bouwen van een nieuwe garage/berging (verzonden: 24-09-2020);
- Boslaan 12, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 06-11-2020);
- Hoeveweg 3, aanbrengen van dakisolatie en plaatsen van nieuwe dakpannen (verzonden: 06-11-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn op afspraak in te zien bij het Omgevingsloket. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten