Openbare bekendmakingen | Huizen
Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van donderdag 11 november:

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Locatie Landweg 1 en Floraplantsoen 1, brandveilig gebruik (ontvangen: 10-11-2020);
- De Ruyterstraat 29, uitbreiden aan de achterzijde van de woning op de eerste en tweede verdieping (ontvangen: 10-11-2020);
- Vd. Duyn van Maasdamlaan 30, kappen van twee berken (ontvangen: 06-11-2020);
- De Ruyterstraat 27, uitbreiden van eerste verdieping aan de achtergevel en het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 11-11-2020);
- Oud Bussummerweg 29, bouwen van een glazen zwembadhuis (ontvangen: 12-11-2020);
- Krib 15, plaatsing van een houtkachel met rookkanaal (ontvangen: 13-11-2020);
- Flevolaan 65, bouwen van een schuur op het zijerf (ontvangen: 13-11-2020);
- Locatie P. Prinsstraat 25 t/m 33, P. Irenestraat 20 t/m 40 en Magdaleenweg 36 t/m 46, uitvoeren van onderhoud aan de woningen en wijzigen van de voorgevels (ontvangen: 13-11-2020);
- Tuinstraat 24, legaliseren van een bestaand bijgebouw op het achtererf (ontvangen: 13-11-2020);
- Baanbergenweg 40d, realiseren van een erker aan de zijgevel van de woning (ontvangen: 13-11-2020);
- Bachlaan 3, kappen van een spar op het achtererf (ontvangen: 16-11-2020);
- Jan Steenlaan 15, kappen van een berk op het achtererf (ontvangen: 14-11-2020);
- Aristoteleslaan 57, kappen van een boom op het achtererf (ontvangen: 16-11-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Valkeveenselaan 3, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 09-11-2020);
- Boeier 14, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 11-11-2020);
- Valkenaarstraat nabij huisnummer 55, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een middenspanningsruimte (ontvangen: 11-11-2020).

Melding spandoeken (art. 2:10 Apv)

- 25 november t/m 4 december 2020 - t.b.v. campagne ‘Orange the world’ - stop geweld tegen vrouwen
(ontvangen: 05-11-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Bereklauw 26, kappen van een boom op het voorerf (ontvangen: 24-09-2020);
- Lijzij 75, wijzigen van de houten kozijnen naar kunststof kozijnen in de voorgevel van de woning (ontvangen: 11-08-2020).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Noorderweg 66, kappen van 3 esdoorns (verzonden: 13-11-2020);
- Locatie Naarderstraat 66, bouwen van een woongebouw met 12 appartementen (verzonden: 12-11-2020);
- Antennestraat 17, plaatsen van een dakhuisje op het achterdakvlak van de woning (verzonden: 12-11-2020);
- Mackaylaan 17, kappen van een den op het voorerf (verzonden: 13-11-2020);
- Botterwijnseweg 12, kappen van een boom op het voorerf (verzonden: 13-11-2020);
- Duinweg 11, kappen van een eik op het achtererf (verzonden: 13-11-2020);
- Gaast 31, kappen van een wilgenboom (verzonden: 13-11-2020);
- Lindenlaan 101, plaatsen van zonnepanelen op het dak van een gemeentelijk monument (verzonden: 13-11-2020);
- Bad Vilbelpark, kappen van 102 bomen (verzonden: 13-11-2020).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn op afspraak in te zien bij het Omgevingsloket. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via 14 035.

Meer berichten