Openbare bekendmakingen | Huizen
Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Dit zijn de openbare bekendmakingen van donderdag 31 december.

Concept Evenementenkalender 2021

Het college heeft de voorlopige evenementenkalender 2021 vastgesteld. Deze concept kalender wordt nu voor inspraak gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen schriftelijk reageren t/m 15 januari 2021. De reacties worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de evenementenkalender 2021.

De concept evenementenkalender Huizen 2021 is digitaal te bekijken op www.huizen.nl/evenementenkalender2021. Ook kunt u het B&W-besluit en de kalender inzien bij de publieksinformatiehoek in de hal van het gemeentehuis.

Evenwichtig programma

De evenementenkalender is met medewerking van ondernemers en organisatoren van evenementen tot stand gekomen. Met de evenementenkalender streeft de gemeente ernaar om een evenwichtig evenementenprogramma voor 2021 te presenteren, waardoor er het gehele jaar door publieksactiviteiten in Huizen zijn te beleven. Bovendien maakt de agenda de activiteiten voor het hele jaar overzichtelijk. Deze handige uitgave zal in de toekomst verkrijgbaar zijn via onder andere: de VVV, ondernemers en het loket vergunningen van de gemeente.

Publieksevenementen

Het kan zijn dat in de loop van het jaar evenementen wijzigen, afvallen of dat er nieuwe initiatieven zijn. Via www.visitgooivecht.nl zijn de meest actuele activiteiten en evenementen te vinden.

Vergunning

Voor alle evenementen geldt dat de noodzakelijke vergunningen of ontheffingen op tijd moeten worden aangevraagd. Zonder vergunning is een evenement niet toegestaan.

Reageren

U kunt schriftelijk reageren bij het college van B&W, antwoordnummer 1, 1270 VB in Huizen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen


Aanvragen omgevingsvergunning

- Dr. A. Plesmanlaan 6, bouwen van een woning (ontvangen: 23-12-2020);
- Locatie Bestevaer 5, realiseren van 53 appartementen (ontvangen: 24-12-2020);
- Locatie Gooierserf 254, realiseren van 1 commerciële ruimte en 8 appartementen (ontvangen: 23-12-2020);
- Karel Doormanlaan 64, realiseren van een nokverhoging (ontvangen: 27-12-2020);
- Nijverheidsweg 5a, het vestigen van een autobedrijf (ontvangen: 25-12-2020);
- Rokerijweg 19, wijzigen van de gevel (ontvangen: 22-12-2020);
- Twijg 8, kappen van 2 naaldbomen op het achtererf (ontvangen: 22-12-2020);
- Vossestaart 64, kappen van een tulpenboom (ontvangen: 17-12-2020);
- Locatie Oude Haven (nabij Waterbalk) blok 1, realiseren van 13 appartementen (ontvangen: 23-12-2020);
- Locatie Oud Bussummerweg 16a kappen van 3 bomen (ontvangen: 22-12-2020).

Meldingen brandveiligheid gebruik (par. 1.5 Bouwbesluit 2012)

- Ceintuurbaan 45, het brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen: 23-12-2020).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Deining 10, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 23-12-2020);
- Dr. A. Plesmanlaan 6, slopen van de woning en bijgebouwen (ontvangen: 23-12-2020);
- Korvet 23, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (23-12-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning


Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld

- Antillenstroom 35, realiseren van een tuinhuis op het zijerf (ontvangen: 28-10-2020).

Verleende vergunningen / genomen besluiten


Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Gemeenlandslaan 22, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 28-12-2020);
- Troelstralaan 3, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (verzonden: 28-12-2020);
- Simone de Beauvoirlaan 51, kappen van een naaldboom in het voorerf (verzonden: 29-12-2020);
- Oostermeent-Oost 62, gedeeltelijk vervangen van de bestaande reclame-uitingen (verzonden: 29-12-2020);
- Spaanderbank 42, vervangen van de bestaande garage door een nieuwe schuur en het vervangen van de bestaande poort aan de zijgevel (verzonden: 29-12-2020).

Ingetrokken vergunningen


Intrekking (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Flevolaan 14, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (ontvangen: 03-01-2017).

Tegen deze besluiten kunt u een bezwaar- of beroepschrift indienen. Voor meer informatie over de bezwaar- of beroep clausule zie de sub rubriek “omgevingsvergunningen (reguliere procedure)”, respectievelijk de sub rubriek “omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) in de rubriek “VERLEENDE VERGUNNINGEN / GENOMEN BESLUITEN”.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn op afspraak in te zien bij het Omgevingsloket. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via 14 035.

Meer berichten