Openbare bekendmakingen | Huizen
Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Dit zijn de openbare bekendmakingen van 14 januari

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen


Aanvragen omgevingsvergunning

 • Berlagestraat 6, realiseren van een nokverhoging op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 08-01-2021);
 • De Savornin Lohmanlaan 2, kappen van een dennenboom op het achtererf (ontvangen: 07-01-2021);
 • Gooisekust 49, plaatsen van een erfafscheiding (legalisatie) op het zij- en achtererf (ontvangen: 08-01-2021);
 • Hooghuizenweg 21, aan de achtergevel uitbreiden van de woning op de begane grond en eerste verdieping (ontvangen: 04-01-2021);
 • Waterland 23, realiseren van een veranda (ontvangen:07-01-2021);
 • Zeeweg 31, realiseren van twee dakkapellen op een gemeentelijk monument (ontvangen: 07-01-2021).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Betuining 55, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een appartement en berging (ontvangen: 04-01-2021);
 • Gems 44, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een appartement en berging (ontvangen: 17-12-2020);
 • Witte de Withstraat 91, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 09-12-2020).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Activiteit vergunningvrij

 • Gooierserf 158, kappen van een berk op het voorerf (ontvangen: 22-11-2020).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Ambachtsweg 13, vervangen van het KCA depot en het nieuw plaatsen van een opslagloods (ontvangen: 13-10-2020);
 • Zeeweg 58, plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen: 12-10-2020).

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, uitgebreide procedure

Wij maken bekend dat we in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van plan zijn te beslissen op de volgende aanvraag:

 • Bovenweg 5, brandveilig gebruiken van het pand t.b.v. een buitenschoolse opvang.

Het ontwerpbesluit met de aanvraag en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf de dag na datum van deze publicatie zes weken ter inzage. Voordat op de aanvraag een definitief besluit wordt genomen, kan iedereen tijdens de termijn van tervisielegging schriftelijk of mondeling reageren. Wilt u mondeling wilt reageren? Neem dan
telefonisch contact op, maak een afspraak via tel. 14 035.

Wij wijzen erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke vergunning kan worden ingediend als de indiener belanghebbende is en ook een reactie heeft gegeven (tegen het ontwerpbesluit).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Lijzij 75, wijzigen van de houten kozijnen naar kunststof kozijnen in de voorgevel van de woning (verzonden: 08-01-2021);
 • Flevolaan 65, bouwen van een schuur op het zijerf (verzonden: 08-01-2021);
 • Plein 2000, 139, verbouwen van een kantoorruimte naar 2 appartementen (verzonden: 08-01-2021);
 • Baanbergenweg 40d, realiseren van een erker aan de zijgevel van de woning (verzonden: 12-01-2021).

Geweigerde omgevingsvergunningen

Weigering (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Vloedwal 10, plaatsen van een carport op het voorerf, (verzonden: 08-01-2021).

Ingetrokken vergunningen

Intrekking (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Labradorstroom 157, vergroten van de woning (ontvangen: 09-07-2013).

Tegen deze besluiten kunt u een bezwaar- of beroepschrift indienen. Voor meer informatie over de bezwaar- of beroepclausule zie de subrubriek “omgevingsvergunningen (reguliere procedure)”, respectievelijk de subrubriek “omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) in de rubriek “VERLEENDE VERGUNNINGEN / GENOMEN
BESLUITEN”.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn op afspraak in te zien bij het Omgevingsloket. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via 14 035.

Meer berichten