Openbare bekendmakingen | Huizen
Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning 

 • Aristoteleslaan 163, wijzigen van een metalen garagedeur voor kunststof (ontvangen: 17-01-2021);
 • Locatie langs de N527, kappen van 3 bomen (ontvangen: 12-01-2021);
 • Nieuwe Bussummerweg 244, kappen van 2 sparren op het voorerf (ontvangen: 16-01-2021);
 • Nieuwe Bussummerweg 57, plaatsen van een dakkapel op het zijdakvlak van de woning (ontvangen: 16-01-2021);
 • Sparrenlaan 4, realiseren van een zwembad met poolhouse (ontvangen: 15-01-2021).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Brede Englaan 10, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 12-01-2021);
 • Ceintuurbaan 2b, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 13-01-2021);
 • Ereprijs 41, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 12-01-2021);
 • Joost Banckertstraat 68, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 12-01-2021);
 • Oostermeent-Oost 14, verwijderen van asbesthoudende materialen uit een appartement en berging (ontvangen: 13-01-2021).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvragen onvolledig/buiten-behandeling-gesteld

 • Paviljoenweg 16, uitbreiden van de woning en het realiseren van een kelder (ontvangen: 19-10-2020);
 • Bachlaan 27, realiseren van een erfafscheiding (legalisatie) (ontvangen: 10-10-2020).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Oud Bussummerweg 29, bouwen van een glazen zwembadhuis (ontvangen: 12-11-2020);
 • Havenstraat 34, wijzigen van een trap en het realiseren van drie dakkapellen (ontvangen: 23-11-2020);
 • Naarderstraat 282d, realiseren van een bijgebouw en garage (ontvangen: 23-11-2020);
 • Naarderstraat 282d, uitbreiden van het entree en het wijzigen van de gevelbekleding van de woning (ontvangen: 23-11-2020);
 • Oostermeent-Oost 62, wijzigen van de brandcompartimentering (ontvangen: 13-11-2020);
 • Naarderstraat 282b, wijzigen van de voor- en zijgevel, (ontvangen: 24-11-2020);
 • Naarderstraat 282b, het plaatsen van een bijgebouw, (ontvangen: 24-11-2020).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Verdilaan 2, uitbreiden aan de zijzijde van de woning op de begane grond en eerste verdieping (verzonden: 15-01-2021);
 • Oud Bussummerweg 15, realiseren van een parkeerlift op het voorerf (verzonden: 15-01-2021);
 • Bachlaan 27, wijzigen van de voorgevel (verzonden: 15-01-2021);
 • Rokerijweg 19, wijzigen van de gevel (verzonden: 18-01-2021);
 • Ambachtsweg 48, plaatsen van verlichte gevelreclame en 6 vlaggenmasten (verzonden: 11-01-2021);
 • Bovenweg 5, brandveilig gebruiken van het pand t.b.v. een buitenschoolse opvang (verzonden:14-01-2021).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Aanvragen en meldingen zijn op afspraak in te zien bij het Omgevingsloket. Om een afspraak te maken mailt u naar omgeving@huizen.nl. Telefonisch een afspraak maken kan via 14 035.

Meer berichten