Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen


Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP

Uit adresonderzoek is gebleken dat de onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijst op te schorten. Dit houdt in dat deze persoon wordt uitgeschreven uit de BRP. Het betreft:

 • L. G. C. Savert, geboortedatum 06-12-1994, datum uitschrijving 17-11-2020, verblijfplaats onbekend.

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Verkeersbesluiten

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat de volgende besluiten vanaf 18 februari ter inzage liggen voor een periode van zes weken.

Het gaat om het plaatsen van:

 • Elektrisch oplaadpunt aan de Zomerkade 126;
 • Elektrisch oplaadpunt aan de Plecht 1;
 • Elektrisch oplaadpunt aan de Oostergo 40.

Inzage en vragen
Wilt u de besluiten bekijken? Lees verder onder het kopje ‘inzage stukken’. U kunt de besluiten ook online inzien op www.huizen.nl/bekendmakingen.

Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neem dan contact op met de heer Luizink van de afdeling Openbare Werken, tel. (035) 528 15 30. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder ket kopje ‘bezwaar’.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunningen

 • Flevolaan 3, kappen van 14 bomen op het achtererf (ingekomen: 28-01-2021);
 • Giek 26, kappen van 1 esdoorn en 1 beuk op het achtererf (ingekomen: 05-02-2021)
 • Grondel 2, realiseren van een tuinkamer op het achtererf (ingekomen: 03-02-2021);
 • Hellingstraat 7, uitbreiden van de woning (ingekomen: 10-02-2021);
 • Imkerweg 10, wijzigen van de entree van de woning (ingekomen: 06-02-2021);
 • Kamperzand 9, vervangen van de houten kozijnen en gevelbekleding voor kunststof (ontvangen: 04-02-2021);
 • Lindenlaan 107, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 05-02-2021);
 • Lindenlaan 74b, aanbrengen van een brandcompartimentscheiding (ingekomen: 02-02-2021);
 • Logger 13, uitbreiden van een bestaande balkon aan de achtergevel van de woning (ingekomen: 08-02-2021);
 • Locatie Naarderstraat 298a, westkant weiland (kwekerij de Limieten), planten van 2 treurbeuken (ingekomen: 10-02-2021);
 • Ree 21, kappen van een berk op het achtererf (ingekomen: 05-02-23021);
 • Stam 26, plaatsen van een erfafscheiding (ingekomen: 11-02-2021);
 • Weegbree 24, kappen van een Pinus op het achtererf (ingekomen: 26-01-2020);
 • Zenderlaan 27, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ingekomen: 10-02-2021).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Ambachtsweg 18, gedeeltelijk slopen van een pand (ingekomen: 02-02-2021);
 • Amersfoortsestraatweg 180, brandveilig gebruiken van een tijdelijke vaccinatielocatie (ontvangen: 08-02-2021);
 • Amersfoortsestraatweg 218, slopen van een woning (ontvangen: 08-02-2021);
 • Andoorn 20, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 09-02-2021);
 • Bestevaer 44a, brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen: 05-02-2021);
 • Gooilandweg 32, verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (ontvangen: 03-02-2021);
 • Sloep 52, verwijderen van asbesthoudend materiaal (ontvangen: 11-02-2021);
 • Rokerijweg 5, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 10-02-2021).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Dr. A. Plesmanlaan 6, bouwen van een vrijstaande woning (ontvangen: 23-12-2020);
 • Twijg 8, kappen van 2 naaldbomen op het achtererf (ontvangen: 22-12-2020);
 • Vossestaart 64, kappen van een Tulpenboom (ontvangen: 17-12-2020);
 • Gooierserf 254, realiseren van 1 commerciële ruimte en 8 appartementen (ontvangen: 23-12-2020);
 • Bestevaer 5, realiseren van 53 appartementen (ontvangen: 24-12-2020);
 • Hooghuizenweg 27, realiseren van een aanbouw (ontvangen: 07-12-2020);
 • Sterreboslaan 1, bouwen van een woning (ontvangen: 06-12-2020)

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Krib 15, plaatsing van een houtkachel met rookkanaal (verzonden: 12-02-2021);
 • Karel Doormanlaan 71, uitbreiden van de achtergevel op de eerste verdieping van de woning (verzonden: 12-02-2021);
 • Achterbaan 84, verbouwen van de woning (verzonden: 12-02-2021);
 • Noorderbuurt 10, plaatsen van 2 dakkapellen aan de voorzijde van de woning (verzonden: 11-02-2021);
 • Zenderlaan 14, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden: 12-02-2021);
 • Hoeveweg 33, vernieuwen van het dak (verzonden: 12-02-2021);
 • Jacob van Wassenaerstraat 22, het vernieuwen van de raamkozijnen op de 1e verdieping (verzonden: 12-02-2021).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter
attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

De hiervoor genoemde ontwerpbesluiten, vergunningen, weigeringen e.d. kunt u inzien bij het Klantcontactpunt in de hal van het gemeentehuis. Wilt u aanvragen en meldingen van het Omgevingsloket inzien? Stuur dan een mail naar omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten