Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal

Verplichting werkgever

De burgemeester van Huizen herinnert, in verband met de op woensdag 17 maart te houden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, aan de
onderstaande bepalingen van de Kieswet:

 • Volgens artikel J 10 van de Kieswet is iedere werkgever verplicht te zorgen, dat iedere stemgerechtigde werknemer, die bij hem/haar in dienstbetrekking is, gelegenheid ontvangt om aan de verkiezingen deel te nemen, voor zover hij/zij dat niet buiten zijn/haar werkuren kan doen en mits de kiezer niet meer dan twee uur verhinderd is zijn/haar arbeid te verrichten.
 • Op grond van artikel Z 9 van de Kieswet wordt de werkgever die de hierboven vermelde, hem/haar opgelegde verplichting niet nakomt, gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of een geldboete van de tweede
  categorie.

Ingekomen aanvragen om vergunningen/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunningen

 • Akkerweg 28, realiseren van een carport (ontvangen: 09-02-2021);
 • Beemsterboerstraat 18, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (ontvangen: 12-02-2021);
 • Biggekruid 43, wijzigen van een raamkozijn in de voorgevel (ontvangen: 15-02-2021);
 • E. Ludenstraat 40, plaatsen van een erfafscheiding op het voorerf (ontvangen: 17-02-2021);
 • Havenstraat 5a, verbouwen van een winkelruimte tot 2 appartementen (ontvangen: 16-02-2021);
 • Kompas 7, dichtzetten van een inpandig balkon op de 2e verdieping van de woning (ontvangen: 17-02-2021);
 • Stam 26, plaatsen van een overkapping op het achtererf (ontvangen: 14-02-2021);
 • Vrouwenzand 58, wijzigen van het voordakvlak en plaatsen van zonnepanelen (ontvangen: 16-02-2021).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Kostmand 38, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 10-02-2021);
 • Lumeystraat 4, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 17-02-2021);
 • Smallelaan 10, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 18-02-2021);
 • Stuurboord 15, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 15-02-2021);
 • Tulpstraat 9, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 18-02-2021).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten behandeling gesteld

 • Lijzij 102, vergroten van het balkon aan de achtergevel van de woning (ontvangen: 13-08-2020);
 • Piet Prinsstraat en Prinses Irenestraat, uitvoeren van onderhoud aan de woningen en wijzigen van de voorgevels (ontvangen: 13-11-2020).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Gooimeerpromenade 6, realiseren van een dakopbouw (ontvangen: 25-11-2020);
 • César Francklaan 9, bouwen van een woning en het realiseren van een zwembad (ontvangen: 10-12-2020);
 • Valkeveenselaan 3, bouwen van een woning (ontvangen: 18-12-2020).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Lindenlaaan 107, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden: 12-02-2021);
 • Keucheniusstraat 36a, wijzigen van de reeds verleende vergunning (wijzigen van de gevel en plaatsen van een erfafscheiding aan de voorzijde) (verzonden: 12-02-2021).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via tel.14 035.

Meer berichten