Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Beleidsregels publieke laadpalen

Op grond van artikel 160 van de Gemeentewet, in samenhang met artikel 4:81, eerste lid, van de Awb en op basis van artikel 2.10 en artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014, zijn de beleidsregels voor publieke laadpalen gemeente Huizen 2021 vastgesteld.

Deze beleidsregels gaan in op 19 maart. De beleidsregels Plaatsingsbeleid laadpalen gemeente Huizen 2016 worden per 19 maart ingetrokken. De nieuwe beleidsregels zijn te vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunningen

 • Albardastraat, het vervangen van de garagedeuren aan de voorzijde door een wand met raam en het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde (ontvangen 8 maart 2021)
 • Ambachtsweg 51b, het splitsen van het bestaand industrie-pand t.b.v. verhuur aan verschillende gebruikers (ontvangen 8 maart 2021)
 • De Ruyterstraat 29, het uitbouwen op de eerste verdieping en het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 8 maart 2021)
 • De Ruyterstraat 42, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 9 maart 2021)
 • Eierlanden 81, het vervangen van houten kozijnen en een houten voordeur aan de voorzijde van de woning, naar kunststof kozijnen en kunststof voordeur (ontvangen 7 maart 2021)
 • Estrikweg 7, het plaatsen van een erfafscheiding in het zij-erf (ontvangen 3 februari 2021)
 • Gooilandweg 40, het tijdelijk plaatsen van een mobiel bevolkingsonderzoekscentrum (ontvangen 11 maart 2021)
 • Graaf Wichman 5, het vastleggen van de nieuwe brand technische indeling (ontvangen 10 maart 2021)
 • Groenhof 1, het vervangen van de raam- en deurkozijnen en de gevelbeplating voor kunststof in de voorgevel van de woning (ontvangen 13 januari 2021)
 • Het Spijk 2, het kappen van drie bomen (ontvangen 10 maart 2021)
 • Karel Doormanlaan 8, het plaatsen van een hekwerk (ontvangen 10 maart 2021)
 • Karel Doormanlaan 8, het realiseren van een schuur op het voorerf (ontvangen 11 maart 2021)
 • Lindenlaan 36, het vervangen van de oude schuur door een nieuwe schuur-garage op dezelfde locatie op het achtererf (ontvangen 7 maart 2021)
 • Merino 5, het plaatsen van een dakkapel (ontvangen 3 maart 2021)
 • Zuiderweg 19, het legaliseren van een nokverhoging (ontvangen 7 maart 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Albardastraat 5 (ontvangen 8 maart 2021)
 • Deining 6 (ontvangen 3 maart 2021)
 • Kombuis 18 (ontvangen 8 maart 2021)
 • Lamoenweg 21 (ontvangen 3 maart 2021)
 • Lieven de Keystraat 3 (ontvangen 3 maart 2021)
 • Zeelt 10 (ontvangen 8 maart 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Nieuwe Bussummerweg 57, het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak (ontvangen 16 januari 2021)
 • Ambonlaan 34, het vervangen van de balustrade (ontvangen 18 januari 2021)

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Nieuwe Bussummerweg 244, het kappen van 2 coniferen (verzonden 11 maart 2021)
 • Langs de N527, het kappen van 2 beuken en 1 acacia (verzonden 8 maart 2021)
 • Sectie C, perceelnummer 12180 (Nijverheidsweg) (verzonden 9 maart 2021)

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de
bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook bellen naar tel. 14 035.

Meer berichten