Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunningen

 • Bestevaer 46, het wijzigen van de compartimentering (ontvangen 19 maart 2021)
 • Dr. Lelylaan 25, het plaatsen van een dakkapel en een dakopbouw (ontvangen 15 maart 2021)
 • Fluitekruid 9, het kappen van een boom (ontvangen 13 maart 2021)
 • Groen van Prinstererlaan 40, het kappen van een den (ontvangen 17 maart 2021)
 • Hellingstraat 3a, het plaatsen van dubbele beglazing en nieuwe ramen aan de voorzijde (ontvangen 16 maart 2021)
 • Jan van Galenstraat 8, het inpandig moderniseren van een deel van de begane grond en vergroten van de uitbouw aan de linker zijgevel (ontvangen 16 maart 2021)
 • Lijzij 102, het vergroten van het balkon aan de achtergevel van de woning (ontvangen 18 maart 2021)
 • Melkweg 25, het kappen van een Acaciaboom in het zij-erf (ontvangen 18 maart 2021)
 • Noorderweg 52, het vernieuwen van het dakbeschot en de dakkapellen, het verwijderen van het riet en herbedekken met bestaande dakpannen en het plaatsen van dakkapel in het achterdakvlak (ontvangen 10 maart 2021)
 • Piet Prinsstraat 43, het kappen van een boom (ontvangen 14 maart 2021)
 • Zenderlaan 18, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak en het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (ontvangen 15 maart 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Bestevaer 46, het wijzigen van de compartimentering (ontvangen 19 maart 2021)
 • Hendrick de Keyserstraat 13, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 8 maart 2021)
 • Professor Slothouwerstraat 3, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 15 maart 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen  (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • César Francklaan 9, het bouwen van een woning en het realiseren van een zwembad (verzonden 11 maart 2021)
 • Naarderstraat 282d, het plaatsen van een bijgebouw (verzonden 15 maart 2021)
 • Gooilandseweg nabij nr. 40, het tijdelijk plaatsen van een tijdelijk bouwwerk t.b.v. bevolkingsonderzoek (verzonden 19 maart 2021)
 • Eikenlaantje 9, het kappen van een berkenboom in het achtererf, (verzonden 18 maart 2021)
 • Vossestaart 64, het kappen van een tulpenboom (verzonden 18 maart 2021)
 • Schoolstraat 11, het kappen van een berk (verzonden 18 maart 2021)

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact
opnemen via tel. 14 035.

Meer berichten