Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Verkeersbesluiten

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat de volgende besluiten vanaf 1 april 2021 ter inzage liggen voor een periode van zes weken:

Het plaatsen van:

 • Elektrisch oplaadpunt aan de Amstenrade 43;
 • Elektrisch oplaadpunt aan de Opperweg 2;
 • Elektrisch oplaadpunt aan de Middelgronden 115.

Het aanwijzen van:

 • Een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Savornin Lohmanlaan 26.

Inzage 
Wilt u de besluiten met bijlagen inzien? Lees dan verder onder het kopje ‘inzage stukken’. Of kijk op
www.huizen.nl/bekendmakingen.

Vragen
Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neem dan contact op met de heer Luizink van de afdeling Openbare Werken, tel. (035) 528 15 30.

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunningen

 • Akkerweg 57, wijzigen van de zijgevel in verband met het realiseren van een scootmobielruimte (ontvangen: 24-03-2021);
 • Bachlaan 21, plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 23-03-2021);
 • Bikbergerweg 40, uitbreiden van de eerste verdieping aan de achtergevel van de woning (ontvangen: 24-03-2021);
 • Burgemeester Fonteinlaan 14, kappen van een berk (ontvangen: 23-03-2021);
 • Dr. de Visserlaan 20, realiseren van een kelder en een uitbouw (ontvangen: 19-03-2021);
 • Gaast 16, realiseren van een carport (ontvangen: 24-03-2021);
 • Godelinde 1, realiseren van een fietsenberging (ontvangen: 25-03-2021);
 • Joost Banckertstraat 9, kappen van een berk op het voorerf (ontvangen: 19-03-2021);
 • Lamoenweg 8, plaatsen van een dakraam in het achterdakvlak van de woning (ontvangen: 20-03-2021);
 • Lindenlaan 34, verbouwen van de woning (ontvangen: 21-03-2021);
 • Magdaleenweg 20, aanbrengen van dakisolatie (ontvangen: 23-03-2021);
 • Middelgronden 88, plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning (ontvangen: 22-03-2021);
 • Rembrandtlaan 31, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (ontvangen: 25-03-2021);
 • Schaarweg 27, plaatsen van een kozijn met openslaande deuren in de zijgevel van de woning (ontvangen: 21-03-2021);
 • Verdilaan 2, kappen van een lindeboom (ontvangen: 17-03-2021);
 • Voorbaan 32, renoveren van een monument (ontvangen: 25-03-2021).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Boeg 48, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 24-03-2021);
 • Oostermeent Noord 138, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 24-03-2021);
 • Oostermeent Noord 164, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 24-03-2021);
 • Valkenaarstraat 28, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 21-03-2021);
 • Voorbaan 25, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 19-03-2021).

Meldingen spandoeken (art. 2:10 Apv)

 • 9 april t/m 18 april 2021 - t.b.v. Samen lopen is leuker (ontvangen: 24-03-2021).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld

 • Locatie Landweg 1 en Floraplantsoen 1, brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen: 10-11-2020).

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Hellingstraat 7, uitbreiden van de woning op de begane grond (ontvangen: 10-02-2021);
 • Karel Doormanlaan 64, realiseren van een nokverhoging (ontvangen: 27-12-2020).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Locatie Sectie C, perceelnummer 12180 (Nijverheidsweg), realiseren van vijf opslagsunits (verzonden: 09-03-2021);
 • Naarderstraat 282d, realiseren van een bijgebouw en garage (verzonden: 25-03-2021);
 • Plein 2000, 33 en 35, verbouwen van een kantoorgebouw naar 16 zorgwoningen (verzonden: 25-03-2021);
 • Hoeveweg 17, aanbrengen van dakisolatie en het vervangen van de dakpannen (verzonden: 26-03-2021);
 • Langestraat 73-77, verbouwen en renoveren van twee bestaande woningen (verzonden: 26-03-2021);
 • Vossestaart 64, kappen van een tulpenboom (verzonden: 18-03-2021);
 • Havenstraat 302, tijdelijk plaatsen van 2 sanitaire-units (verzonden: 22-03-2021);
 • Delta 198, vernieuwen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning (verzonden: 23-03-2021);
 • Dr. A. Plesmanlaan 6, realiseren van een woning (verzonden: 23-03-2021);
 • Dr. A. Plesmanlaan 6, kappen van een liquidambar, 4 beukenbomen, 2 grove dennen en 3 eikenbomen (verzonden: 23-03-2021);
 • Valkenaarstraat 31, kappen van 15 coniferen (verzonden: 23-03-2021);
 • Vrouwenzand 58, wijzigen van het voordakvlak en het plaatsen van zonnepanelen (verzonden: 23-03-2021);
 • Valkeveenselaan 3, realiseren van een woning (verzonden: 25-03-2021);
 • Weegbree 24, kappen van een pinus (verzonden: 23-03-2021);
 • Crailoseweg 20, kappen van een eik (verzonden: 23-03-2021).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact
opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten