Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam                         Geboortedatum        Adres
M. C. F. de Graaf        09-11-1974                 Gooilandweg 56

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaand persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaand persoon uit.

Verkeersbesluiten

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat de volgende besluiten vanaf 1 april ter inzage liggen voor een periode van zes weken:

Het plaatsen van:
- Elektrisch oplaadpunt aan de Joost Banckertstraat 74;
- Elektrisch oplaadpunt aan de Balatumstraat 10.

Inzage 
Wilt u de besluiten met bijlagen inzien? Lees dan verder onder het kopje ‘inzage stukken’. Of kijk op www.huizen.nl/bekendmakingen.

Vragen
Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neem dan contact op met de heer Luizink van de afdeling Openbare Werken, tel. (035) 528 15 30. Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Rectificatie
In de Omrooper van 1 april stond vermeld dat er een laadpaal ter hoogte van de Middelgronden 115 geplaatst gaat worden. Dit is een foutieve melding, de locatie van de laadpaal die geplaatst wordt is Middelgronden 151 in Huizen.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Aristoteleslaan 167, het wijzigen van de garagedeur (ontvangen 27 maart 2021)
- Koningin Julianastraat 18, het verbouwen van de woning (ontvangen 26 maart 2021)
- Lijzij 80, het realiseren van een dakopbouw op de woning (ontvangen 28 maart 2021)
- Meentweg 19, wijzigen van de huidige bestemming van het pand aan de Meentweg 19 te Huizen naar een woonbestemming (ontvangen 30 maart 2021)
- Oud Bussummerweg 27, het realiseren van een paddock/uitloopbak (ontvangen 31 maart 2021)
- Oud Bussummerweg 27, het vergunningvrij realiseren van een bijgebouw (ontvangen 31 maart 2021)
- Speelplaats locatie Abbert/Vrouwenzand, het kappen van een els (ontvangen 24 maart 2021)
- Sterreboslaan 1, het kappen van acht bomen (ontvangen 26 maart 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Eemlandweg 2, renovatie-sloopwerkzaamheden (ontvangen 29 maart 2021)
- Hoornsehop 31, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 27 maart 2021)
- Westergo 22, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 30 maart 2021)

Meldingen brandveiligheid gebruik (par. 1.5 Bouwbesluit 2012)
- Oostermeent Zuid 48, het brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen 24 maart 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Flevolaan 3, het kappen van een douglasspar, 3 grove dennen, 4 cipressen, 5 levensbomen en 1 esdoorn op het achtererf, (ontvangen 28 januari 2021)
- Patrijslaan 2, het kappen van een conifeer op het voorerf (ontvangen 28 januari 2021)

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Huizermaatweg 540, het plaatsen van transparante wegschuifbare balkonbeglazing (verzonden 1 april 2021)
- Biggenkruid 45, het wijzigen van een kozijn in de voorgevel van de woning (verzonden 30 maart 2021)
- Ree 21, het kappen van een berk (verzonden 1 april 2021)
- Giek 26, het kappen van een beuk en een esdoorn (verzonden 1 april 2021)

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten