Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Rectificatie

In de Omrooper van 1 april jl. stond vermeld dat er een laadpaal ter hoogte van de Middelgronden 115 geplaatst gaat worden. Dit is een foutieve melding. De juiste locatie van de laadpaal is Middelgronden 151 in Huizen.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP).
Het betreft: T. Niemeijer, geboortedatum 18-11-1957, adres Sterreboslaan 1.
Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

 • De Pier 34, wijzigen van bestemming (ontvangen: 7-4-21);
 • Eierlanden 15, plaatsen van dakkapel op zijdakvlak van woning (ontvangen: 6-4-21);
 • Karel Doormanlaan 22, kappen van berkenboom op achtererf (ontvangen: 7-4-21);
 • Stukkenlaan 2, realiseren van garage (ontvangen: 2-4-21);
 • Valkenaarstraat 25, splitsen van woning (ontvangen: 5-4-21);
 • Valkenaarstraat 31, realiseren van carport (ontvangen: 7-4-21);
 • Van Hogendorplaan 19, tijdelijk plaatsen van kantoorunit op voorerf (ontvangen: 8-4-21);
 • Zenderlaan 29, wijzigen van garage (ontvangen: 7-4-21);
 • Zwarte Bergweg 8, kappen boom op achtererf en bouwen tuinhuis (ontvangen: 6-4-21).

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Hulweg 64, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 6-4-21);
 • Melkweg 40, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 2-4-21);
 • Ree 37, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen: 8-4-21).

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ingediende aanvraag voor omgevingsvergunning

Omschrijving: het uitproductie nemen van machine 7 middels ontmanteling
Aanvrager: BN International B.V.
Locatie: Rokerijweg 5 in Huizen
Datum ontvangst: 25-3-21.

De reguliere voorbereidingsprocedure is van toepassing. U kunt geen bezwaar maken tegen de aanvraag. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek via telefoonnummer: 088 – 63 33 000 of e-mail: info@ofgv.nl. Kenmerk: Z2021-005346. Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Niet in behandeling genomen vergunningsaanvraag

Activiteit vergunningvrij: Van der Duyn van Maasdamlaan 32, vernieuwen van dakpannen (ontvangen: 4-3-21).

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Blaricummerstraat 147, uitbreiding woning aan zij- en achtergevel (verzonden: 7-4-21);
 • Ceintuurbaan 2b, wijzigen van bedrijfsbestemming naar woonbestemming (verzonden: 8-4-21);
 • Locatie Bestevaer 5, realiseren van 53 appartementen (verzonden: 16-3-21);
 • Locatie B 8270 weiland behorend bij kwekerij De Limieten, planten van 2 treurbeuken aan westkant van weiland (kwekerij De Limieten) (verzonden: 22-3-21);
 • Nieuwe Bussummerweg 135, vervangen van kozijnen in zij- en voorgevel woning (verzonden: 18-3-21);
 • Karel Doormanlaan 53, bouwen van erker aan voorzijde van woning (verzonden: 31-3-21);
 • Kerkstraat 26, wijzigen van voorgevel van winkel (verzonden: 9-4-21);
 • Zuiderweg 19, realiseren van dakhuisje (verzonden: 6-4-21);
 • Locatie Piet Prinsstraat en Magdaleenweg, uitvoeren van onderhoud en energetische verbeteringen aan  woningen (verzonden: 6-4-21);
 • E. Ludenstraat 40, plaatsen van erfafscheiding en poortdeur (verzonden: 6-4-21).

Geweigerde omgevingsvergunning

Weigering (reguliere voorbereidingsprocedure): 

 • Nieuwe Bussummerweg 57, plaatsen van dakkapel op zijdakvlak van woning (verzonden: 15-3-21).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar en/of voorlopige voorziening

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur een mail naar het Omgevingsloket: omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u bellen naar het telefoonnummer 14 035.

Meer berichten