Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam                Geboren        Adres
D. C. Stroie        20-07-1986        Westkade 417
V.P.Gluharska        14-05-1986        Keizer Otto 9
J. Jia                11-12-1984        Bovenmaatweg 22
J.E. van Os        09-04-1987        Vooronder 7
M. Ivan                01-10-1980        Westkade 417

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met gemeente Huizen via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben
ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunningen

  • Albardastraat 3, kappen van een Amerikaanse eik op het achtererf (ontvangen: 08-04-2021);
  • Valkeveenselaan 40, realiseren van een dam (met duikersconstructie) in een watergang (ontvangen: 08-04-2021);
  • Vliegheiweg 1a, wijzigen van de gevel en het uitbreiden van de woning (ontvangen: 09-04-2021).

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

  • Wolfskamerstraat 1 t/m 20, vervangen van dakkapellen, wijzigen van de gevels en het aanbrengen van dakisolatie (ontvangen: 25-02-2021).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

  • Karel Doormanlaan 64, realiseren van een nokverhoging (verzonden: 13-04-2021);
  • Aristoteleslaan 167, wijzigen van de garagedeur (verzonden: 14-04-2021);
  • Merino 5, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (verzonden: 13-04-2021);
  • Lijzij 102, vergroten van het balkon aan de achtergevel van de woning (verzonden: 13-04-2021).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact
opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten