Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam                Geboren        Adres
J. Bouma        24-02-1969        Boeg 2
M. Abdelaten        07-06-1989        Oostermeent-Noord 42

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Ontwerp omgevingsvergunning

  • busremise, Randweg 4 in Huizen

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerp ‘omgevingsvergunning voor een busremise aan Randweg 4 in Huizen’ voor iedereen ter inzage. U kunt de ontwerp vergunning met ingang van 30 april gedurende zes weken inzien.

De ontwikkeling bestaat uit een terrein voor het opladen, stallen, manoeuvreren en wassen van bussen. Daarnaast is er ruimte voor een kantoor met kantineruimte van totaal circa 375 m² en het parkeren van privévoertuigen van het personeel.

Wilt u de omgevingsvergunning inzien? Lees dan verder onder het kopje ‘inzage stukken’.

U kunt de vergunning ook online bekijken via www.huizen.nl of ga naar: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0406.OVREMISERANDWEG4-OW01

Reageren
Van 30 april tot en met 10 juni kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren. Reageert u schriftelijk? Lees dan verder onder kopje ‘bezwaar’. Wilt u mondeling reageren? Neem dan contact op met de heer Richard van Noord (team Beleid, afdeling Omgeving) via tel. (035) 528 15 18.

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

  • Jan Steenlaan 21, het plaatsen van een dakhuisje op het achterdakvlak (verzonden: 15-4-2021);
  • Van Hogendorplaan 19, plaatsen van een tijdelijk unit op het voorerf (verzonden: 13-4-2021);
  • Berkenlaantje 8, het verbouwen van de woning (verzonden: 14-2-2021).
  • Bestevaer 46, het wijzigen van de brandwerende compartimentering (verzonden: 22-04-2021);
  • De Ruyterstraat 29, het uitbouwen van de woning op de eerste verdieping en het plaatsen van een dakkapel (verzonden: 22-04-2021);
  • Valkenaarstraat 25, het splitsen van de woning (verzonden: 16-04-2021).

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via tel. 14 035.

Meer berichten