Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

 • Berkenlaantje 15, het kappen van 2 populieren (ontvangen 6 mei 2021)
 • Bovenmaatweg 366, het voorzien van kunststofkozijnen en kunststofbekleding voorgevel en het vergroten van het badkamerraam (ontvangen 3 mei 2021)
 • Bremweg 4, het bouwen van een toegangspartij (ontvangen 29 april 2021)
 • Delta 133, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (ontvangen 29 april 2021)
 • Driftweg 55, het kappen van een naaldboom (ontvangen 6 mei 2021)
 • Herdersweg 7b, het intern wijzigen van de constructie (ontvangen 29 april 2021)
 • Naarderstraat 63, het uitbreiden en herindelen van de begane grond (ontvangen 4 mei 2021)
 • Noord Crailoseweg 16, het kappen van 2 bomen en plegen van onderhoud (ontvangen 30 april 2021)
 • Treiler 24, het vervangen van golfplaten op het dak (ontvangen 1 mei 2021)
 • Van Houtenlaan 15, het vervangen van het kozijn aan de voorgevel van de woning (ontvangen 6 mei 2021)
 • Witte de Withstraat 100, het uitbouwen van de woning aan de achterzijde (ontvangen 5 mei 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

 • Koningin Julianastraat 5, het plaatsen van een container voor het afvoeren van sloopafval (ontvangen 29 april 2021)
 • Naarderstraat 282b, het realiseren van 2 identieke GBES-en (ontvangen 3 mei 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

 • Het Spijk 2, het kappen van drie bomen in het achtererf (ontvangen 10 maart 2021)
 • Lindenlaan 36, het vervangen van de oude schuur voor een garage in het achtererf (ontvangen 7 maart 2021)
 • Dr. Lelylaan 25 , het plaatsen van een dakhuisje en het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 15 maart 2021)
 • Piet Prinsstraat 43, het kappen van een boom in het zij-erf (ontvangen 14 maart 2021)
 • Graaf Wichman 5, het brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen 10 maart 2021)
 • Bikbergerweg 40, het uitbreiden de eerste verdieping aan de achtergevel van de woning (ontvangen 24 maart 2021)
 • Flevolaan 3, het kappen van een douglasspar, 3 grove dennen, 4 cipressen, 5 levensbomen en 1 esdoorn op het achtererf (ontvangen 28 januari 2021)

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

 • Noorderweg 52, het vernieuwen van het dak en het plaatsen van dakkapellen (verzonden: 5 mei 2021)
 • Gooisekust 49, het plaatsen een erfafscheiding (verzonden: 4 mei 2021)
 • Voorbaan 32, het renoveren van het rijksmonument (verzonden: 6 mei 2021)
 • Warandebergstraat 2, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (verzonden: 7 mei 2021)
 • Lindenlaan 74b, het aanbrengen van een brandscheiding (verzonden: 7 mei 2021)
 • Lage Laarderweg 5, het uitbreiden van de woning (verzonden 6 mei 2021)
 • Karel Doormanlaan 8, het plaatsen van een erfafscheiding en een toegangspoort op het voorerf (verzonden 7 mei 2021)
 • Fluitekruid 9, het kappen van een esdoorn (verzonden 6 mei 2021)
 • Stuurboord 81, het kappen van een prunus (verzonden 19 april 2021)

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten