Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van donderdag 20 mei 2021.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunningen 
- Amersfoortsestraatweg 180, het verlengen van de verleende omgevingsvergunning betreffende vaccinatiepaviljoen met parkeergelegenheid (ontvangen 12 mei 2021)
- Ceintuurbaan 2b, het verbouwen/renoveren van het bedrijfspand naar woning (ontvangen 14 mei 2021)
- Crailoseweg 60, het kappen van een ceder (ontvangen 12 mei 2021)
- De Geldersman 1, het wijzigen van een kozijn in de voorgevel van de woning (ontvangen 7 mei 2021)
- De Regentesse 33, het plaatsen van balkonbeglazing (ontvangen 10 mei 2021)
- Hoge Kampweg 7, het kappen van vier coniferen in het voorerf (ontvangen 10 mei 2021)
- Joost Banckertstraat 40, het realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde (ontvangen 13 mei 2021)
- Middelgronden 88, het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak van de woning (ontvangen 12 mei 2021)
- Naarderstraat 292, het wijzigen en vergroten van de woning (ontvangen 11 mei 2021)
- Nieuwe Bussummerweg 180, het realiseren van een carport (ontvangen 25 april 2021)
- Paviljoenweg 16, het wijzigen van een aanbouw aan de woning (ontvangen 10 mei 2021)
- Schipperstraat 3, het realiseren van een dakterras binnen het dakvlak (ontvangen 10 mei 2021)
- Trompstraat 58, het plaatsen van een nokverhoging (ontvangen 16 mei 2021)
- Trompstraat 79, het kappen van een boom in het voorerf (ontvangen 12 mei 2021)
- Twijg 6, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (ontvangen 12 mei 2021)
- Verdilaan 17, het kappen van een ceder (ontvangen 17 mei 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Kielzog 5, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 11 mei 2021)
- Naarderstraat 178, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 16 mei 2021)
- Rozenstraat 13, het slopen van een houten duivenhok en het verwijderen van een golfplaatdak

Niet in behandeling genomen aanvragen omgevingsvergunning

Aanvraag onvolledig/buiten-behandeling-gesteld
- De Ruyterstraat 42, het plaatsen van een dakkapel (verzonden: 17-05-2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Groen van Prinstererlaan 40, het kappen van een den (ontvangen 17 maart 2021)
- Lijzij 80, het realiseren van een dakopbouw op de woning (ontvangen 28 maart 2021)
- Kompas 7, het dichtzetten van een inpandig balkon op de 2e verdieping van de woning (ontvangen 17 februari 2021)
- Eierlanden 15, het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak van de woning (ontvangen 6 april 2021)
- Lindenlaan 34, het verbouwen van de woning (ontvangen 23 maart 2021)
- Verdilaan 2, het kappen van een lindenboom (ontvangen 17 maart 2021).

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Joost Banckertstraat 9, het kappen van een berkenboom (verzonden 17 mei 2021)
- Oud Bussummerweg 27, het bouwen van een bijgebouw t.b.v. het hobbymatig stallen van paarden (verzonden: 17-5-2021)
- Fonteinlaan 14, het kappen van een berkenboom (verzonden 17 mei 2021)
- Ericaweg 24, het verlengen van de omgevingsvergunning betreffende inrichten van een coronatestraat op het parkeerterrein van zwembad Sijsjesberg (verzonden: 11-5-2021)
- Dr. de Visserlaan 20, het realiseren van een uitbouw en kelder (verzonden: 14-5-2021)
- Oud Bussummerweg 27, het realiseren van een paddock / uitloopbak (verzonden: 14-5-2021)
- Naarderstraat 282d, het realiseren van een garage (verzonden: 14-5-2021)

Ingetrokken vergunningen

Intrekking (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Koningin Julianastraat 5, het realiseren van een poortdeur (verzonden: 14-5-2021)

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten