Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Dit zijn de openbare bekendmakingen van donderdag 27 mei 2021.

Beschikking ambtshalve uitschrijving BRP

Uit adresonderzoek is gebleken dat de onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat ingeschreven. Op grond van artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP hebben wij besloten om de bijhouding van deze persoonslijst op te schorten. Dit houdt in dat deze persoon wordt uitgeschreven uit de BRP. Het betreft:
* J. E. van Os, geboortedatum 09-04-1987, datum uitschrijving 03-03-2021, verblijfplaats onbekend.

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om het voornemen en/of de beschikking tot ’ambtshalve uitschrijving uit de Basisregistratie Personen (BRP)’ te publiceren als we de bekendmaking niet per post kunnen versturen.

Plankaart publieke laadpalen

Elektrisch rijden is de toekomst en daar werken we als gemeente Huizen graag aan mee. Bijna driekwart van alle elektrische rijders is afhankelijk van een publieke laadpaal. Er staan nu al 71 laadpalen in de gemeente, maar met de verwachte toename van het elektrisch rijden denken we dat dit in 2025 131 palen worden en in 2030 zelfs 471.

Om het proces van aanvraag voor het plaatsen van een nieuwe laadpaal te versnellen, hebben we een plankaart opgesteld met geschikte plekken in Huizen. Zo is duidelijk waar in de toekomst mogelijk een paal geplaatst wordt. Deze plaatsen we pas wanneer er een aanvraag in de buurt is of wanneer bestaande laadpalen druk bezet zijn. De plankaart is het resultaat van de inbreng van het in februari gehouden laadpalenonderzoek over elektrisch laden in Huizen. We hebben zo goed mogelijk rekening gehouden met de door inwoners gemaakte opmerkingen. Bij iedere laadpaal worden twee parkeervakken gereserveerd voor het laden van elektrische voertuigen.

Op basis van de plankaart is hier één concept verzamel verkeersbesluit voor genomen. Dit besluit ligt vanaf 27 mei 6 weken ter inzage en is te vinden op
www.huizen.nl/plankaartlaadpalen. De zienswijzen worden meegewogen in het definitieve verkeersbesluit.

Ingekomen aanvragen vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

* Ambachtsweg 18, het wijzigen van de voor- en zijgevel (ontvangen 18 mei 2021)
* Antilope 15, het kappen van een boom op het voorerf (ontvangen 18 mei 2021)
* Karel Doormanlaan 55, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (ontvangen 21 mei 2021)
* Koers 29, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak en het plaatsen van een overkapping boven de voordeur (ontvangen 21 april 2021)
* Magdaleenweg 20, het aanbrengen van dakisolatie (ontvangen 17 mei 2021)
* Middelgronden 42, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (ontvangen 20 mei 2021)
* Munnikplaat 60, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 21 april 2021)
* Museumlaan 1, het kappen van een lindeboom (ontvangen 21 mei 2021)
* Nijverheidsweg 26, het wijzigen en uitbreiden van de gevels (ontvangen 20 mei 2021)
* Oostergo 5, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 19 mei 2021)
* Zuiderweg 13, het plaatsen van een erfscheiding aan de voor- en zijzijde van het erf (ontvangen 19 mei 2021)

Aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

* Ericaweg naast nr. 24) het aanleggen van een speelbos (ontvangen 12 mei 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

* Ambachtsweg 76, verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 18 mei 2021)
* Gooilandweg 50, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 18 mei 2021)
* Magdaleen 25, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 19 mei 2021)
* Oostermeent-Noord 188, het verwijderen van asbesthoudende materialen, (ontvangen 20 mei 2021)
* Trompstraat 24, het verwijderen van asbesthoudende materialen, (ontvangen 19 mei 2021)
* Rozenstraat 13, het slopen van een houten duivenhok en het verwijderen van een golfplaatdak (ontvangen 9 mei 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd.

Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

* Koningin Julianastraat 18, het verbouwen van de woning (ontvangen 26 maart 2021)

Verleende vergunningen / genomen besluiten


Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

* Ambonlaan 34, het vernieuwen van de balustrade (verzonden: 18 mei 2021)
* Ceintuurbaan 31a, het plaatsen een erfafscheiding (verzonden: 21 mei 2021)
* Lindenlaan 34, het verbouwen van de woning (verzonden: 21 mei 2021)
* Speelplaats locatie Abbert/Vrouwenzand, het kappen van een els (verzonden 20 mei 2021)
* Melkweg 25, het kappen van een witte acacia (verzonden 20 mei 2021)
* Schaarweg 27, het plaatsen van een kozijn met openslaande deuren in de zijgevel van de woning (verzonden 18 mei 2021)
* Meentweg 19, het wijzigen van de bestemming (verzonden 19 mei 2021)
* Dekemastate 55, het vervangen van de houten kozijnen en rabatdelen in de voorgevel van de woning (verzonden 11 mei 2021).

Bezwaar of voorlopige voorziening

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op via het telefoonnummer 14 035.

Meer berichten