Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Dit zijn de openbare bekendmakingen van donderdag 10 juni.

Jaarstukken 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maken bekend dat de jaarstukken 2020, inhoudende het jaarverslag en de jaarrekening met bijlagen over 2020, als ook het erbij behorende controlerapport, aan de gemeenteraad ter vaststelling zijn overgelegd. De genoemde jaarstukken liggen tot en met de dag van de behandeling in de gemeenteraad (1 juli 2021) voor iedereen ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Daarnaast zijn de jaarstukken 2020 ook beschikbaar via de website van de gemeente, www.huizen.nl/politiek-beleid.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen


Aanvragen omgevingsvergunning
- Beursweg 2, het wijzigen van de bestemming (ontvangen 2 juni 2021)
- Blaricummerstraat 146, het kappen van een loofboom in het voorerf (ontvangen 1 juni 2021)
- Delfland 2, het kappen van een boom in het zij-erf (ontvangen 2 juni 2021)
- Flevolaan 8, het kappen van een boom in het voorerf (ontvangen 2 juni 2021)
- Kerkstraat 13, het wijzigen van de gevelreclame (ontvangen 23 februari 2021)
- Naarderstraat 42, het realiseren van een afdak tegen de zijgevel (31 mei 2021)
- Ree 37, het kappen van een eik in het achtererf (ontvangen 2 juni 2021)
- Sloep 5, het vervangen van het houten kozijn en voordeur door kunststof (ontvangen 5 juni 2021)
- Valkenaarstraat 123, het vervangen en isoleren van de kap en het plaatsen van twee dakkapellen (ontvangen 3 juni 2021)
- Zeeweg 30, het plaatsen van een overkapping (ontvangen 31 mei 2021)
- Zenderlaan 18, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 2 juni 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Woensbergweg 5, het slopen en verwijderen van verscheidene opstallen (ontvangen 1 juni 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen / genomen besluiten


Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Magdaleenweg 20, het aanbrengen van dakisolatie (verzonden 20 mei 2021)
- Vrouwenzand 73, het realiseren van een fietsoverkapping (verzonden 31 mei 2021)
- Middelgronden 120, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 11 mei 2021)
- Zomerkade 278, het vervangen van een raam aan de voorzijde van de woning (verzonden 1 juni 2021)
- Kompas 7, het dichtzetten van een inpandig balkon op de tweede verdieping van de woning (verzonden 31 mei 2021)
- Bovenmaatweg 366, het voorzien van kunststofkozijnen en kunststofbekleding aan de voorgevel en het vergoten van het badkamerraam (verzonden 1 juni 2021)
- De Geldersman 1, het wijzigen van een kozijn in de voorgevel (verzonden 1 juni 2021)
- Naarderstraat 42, het realiseren van een afdak tegen de zijgevel (verzonden 3 juni 2021)
- Lijzij 80, het realiseren van een dakopbouw (verzonden 2 juni 2021)
- Giek 1, het realiseren van een tuinhuis met overkapping (verzonden 2 juni 2021)
- Stobbe 106 t/m 134 en Kruin 45 t/m 59, het na-isoleren van de daken van 23 woningen (verzonden 2 juni 2021)
- De Regentesse 33, het plaatsen van balkonbeglazing (verzonden 1 juni 2021)
- Gaast 18, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (verzonden 2 juni 2021)
- Delta 133, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 2 juni 2021)
- Middelgronden 42, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (verzonden 2 juni 2021)
- Twijg 6, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 1 juni 2021)
- Lamantijn 1, het vervangen van de houten kozijnen en voordeur door kunststof (verzonden 2 juni 2021)
- Paviljoenweg 16, het wijzigen van een aanbouw aan de woning (verzonden 3 juni 2021)
- Bovenmaatweg 2 - 68, het vervangen van de kozijnen van het pand (verzonden 2 juni 2021)
- Het Spijk 2, het kappen van drie bomen, twee coniferen en één larix struik (verzonden 4 juni 2021)
- Imkerweg 10, het wijzigen van de entree van de woning (verzonden 3 juni 2021)
- Oud Bussummerweg 27, het betreft een wijziging van de reeds verleende vergunning voor het plaatsen van twee paardenstallen met poetsruimte en opslag (verzonden: 3 juni 2021)
- Karel Doormanlaan 55, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (verzonden 3 juni 2021)

Omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
- Oud Bussummerweg 72, het brandveilig gebruiken van het pand t.b.v. opstarten Cohort afdeling (verzonden 3 juni 2021)

Vergunningsvrij bouwen
- Jan Steenlaan 5, het plaatsen van een overkapping in het achtererf (verzonden 3 juni 2021)

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten