Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van donderdag 17 juni.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Balatumstraat 18, het plaatsen van een schutting in het voor, zij- en achtererf (ontvangen 12 juni 2021)
- Eierlanden 20, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (ontvangen 7 juni 2021)
- Havenstraat 7a, het renoveren van winkels en herstelwerk aan bovenliggende appartementen (ontvangen 4 juni 2021)
- Oostermeent-Noord 200, het plaatsen van reclame (ontvangen 28 mei 2021)
- Oostermeent-West 5, het plaatsen van een reclame lichtbak aan de gevel (ontvangen 3 juni 2021)
- Patrijslaan 14, het wijzigen van de voorgevel en het uitbouwen aan de achtergevel (ontvangen 11 juni 2021)
- Salamander 36, het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak (ontvangen 12 juni 2021)
- Twijg 8, het wijzigen van de entree in de voorgevel (ontvangen 9 juni 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Delta 86, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 9 juni 2021)
- Droogdok 40, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 4 juni 2021)
- Haardstedelaan 22, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 11 juni 2021)
- Magdaleenweg 25 t/m 39 (incl 31 Gar A, 31 Gar B, 31 Gar C), Piet Prinsstraat 8 t/m 16 en Prinses Irenestraat 6 t/m 10, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 9 juni 2021)
- Marter 35, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 9 juni 2021)
- Sloep 64, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 11 juni 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Graaf Wichman 3, het plaatsen van 5 laadpalen en een transformatorhuis voor het busstation (ontvangen 19 april 2021)
- Rokerijweg 5, het oprichten van een bedrijfshal (ontvangen 16 april 2021)
- Koningin Julianastraat 18, het verbouwen van de woning (ontvangen 26 maart 2021)

Verleende vergunningen / genomen besluiten


Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Kadastrale Sectie C Perceelnr. 11482 (Blok 1 Oude Haven), het bouwen van 13 appartementen (verzonden 8 juni 2021)
- Groen van Prinstererlaan 40, het kappen van een den (verzonden 8 juni 2021)
- Verdilaan 2, het kappen van een lindeboom (verzonden 10 juni 2021)
- Middelgronden 88, het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en achterzijde (verzonden 11 juni 2021)
- Schipperstraat 3, het realiseren van een dakterras binnen het dakvlak (verzonden 11 juni 2021)
- Sloep 5, het vervangen van de houten kozijnen en voordeur door kunststof (verzonden 10 juni 2021)
- Kerkstraat 13, het wijzigen van de gevelreclame (verzonden 10 juni 2021)
- Oostermeent-West 5, het plaatsen van een reclame lichtbak aan de gevel (verzonden 10 juni 2021)
- Middelgronden 42, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (verzonden 2 juni 2021)
- Wolfskamer 1 t/m 20, het vervangen van dakkapellen, het wijzigen van de gevels en aanbrengen van dakisolatie (verzonden 8 juni 2021)
- Flevolaan 13, het kappen van 13 coniferen en 1 esdoorn (verzonden 10 juni 2021)
- Valkenaarstraat 123, het vervangen en isoleren van de kap en het plaatsen van twee dakkapellen (verzonden 11 juni 2021)
- Bad Vilbelpark achter Ree 40, het kappen van een boom (verzonden 11 juni 2021)
- Zwarte Bergweg 8, het kappen van een boom op het achtererf (verzonden 14 juni 2021)

Omgevingsvergunningen (geweigerd)
- Dr. Lelylaan 25, het verhogen van de nok d.m.v. een dakhuisje en een dakkapel aan de voorzijde (verzonden 14 juni 2021)

Collecte


Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar


Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening


In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek
om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen)
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken


Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact
opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten