Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Openbare bekendmakingen van donderdag 24 juni.

Mandaatbesluit handhaving quarantaineplicht

De burgemeester heeft bij het besluit van 15 juni, toezichthouders van gemeente Hilversum gemandateerd om direct handhavend op te kunnen treden bij overtreding van de quarantaineplicht. Het besluit gaat over het uitvoeren van bevoegdheden op grond van de wet publieke gezondheid (artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid).

Gelet op de korte duur van de thuisquarantaine en het spoedeisende belang bij handhaving, is het wenselijk dat toezicht wordt gehouden op de naleving van de regels die gesteld zijn bij hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid. Door dit besluit zijn de aangewezen toezichthouders ook bevoegd om handhavend op te treden bij het
overtreden van deze quarantaineplicht.

De burgemeesters van de regio Gooi- en Vechtstreek hebben dit besluit genomen, omdat is bepaald dat de gemeente die de voorzitter van de veiligheidsregio levert (Hilversum), ook voor uitvoering van de quarantaineplicht zorgt.

Het besluit ligt voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis en treedt in werking op de dag na bekendmaking. Wilt u het stuk bekijken? Lees dan verder onder de kop ‘inzage stukken’.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen


Aanvragen omgevingsvergunning
- Bestevaer 3, het realiseren van een buitenkantine (ontvangen 16 juni 2021)
- Bierweg 2, het plaatsen van een aanbouw inclusief souterrain (ontvangen 18 juni 2021)
- Graaf Wichman 5, het aanbrengen van brandcompartiment scheidingen (ontvangen 16 juni 2021)
- Havenstraat 46, het afwijken van het Bestemmingsplan (ontvangen 21 juni 2021)
- Hoeveweg 37, het vervangen van de dakpannen, het isoleren van de kap en het plaatsen van boeidelen/overstek (ontvangen 14 juni 2021)
- Talmastraat 21, het plaatsen van een airco unit aan de zijgevel (ontvangen 16 juni 2021)
- Valkenaarstraat 18, het plaatsen van zonnepanelen op het achterdakvlak (ontvangen 14 juni 2021)


Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Bierweg 2, het slopen en verwijderen van een bijgebouw (ontvangen 18 juni 2021)
- Hooiweg 47, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 14 juni 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Aristoteleslaan 24, het vervangen van een tuinhuis voor een tuinhuis met berging en overkapping (ontvangen 26 april 2021)
- Naarderstraat 280, het realiseren van een bijgebouw met een kelder (ontvangen 16 april 2021)
- Graaf Wichman 3, het plaatsen van 5 laadpalen en een transformatorhuis voor het busstation (ontvangen 19 april 2021)

Verleende vergunningen / genomen besluiten

Omgevingsvergunningen  (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Salamander 36, het plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak (verzonden 16 juni 2021)
- Eierlanden 20, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (verzonden 16 juni 2021)
- Zwarte Bergweg 8, het kappen van een boom in het achtererf en het bouwen van een tuinhuisje (verzonden 14 juni 2021)
- Joost Banckertstraat 40, het realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde (verzonden 16 juni 2021)
- Eierlanden 15, het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak van de woning (verzonden 15 juni 2021)
- Lindenlaan 110, het realiseren van een nokverhoging d.m.v. het plaatsen van een dakhuisje (verzonden 10 juni 2021)
- Sloep 64, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (verzonden 16 juni 2021)
- Oostermeent-Noord 200, het plaatsen van reclame (verzonden 17 juni 2021)
- Naarderstraat 292, het wijzigen en vergroten van de woning (verzonden 7 juni 2021)
- Ambachtsweg 18, het wijzigen van de voor- en zijgevel (verzonden 16 juni 2021)
- Twijg 8, het wijzigen van de entree in de voorgevel (verzonden 16 juni 2021)
- Atelierweg 2, het kappen van een beuk (verzonden 15 juni 2021)
- Scheepswerf 18 – 38, het realiseren van 11 nieuwbouw woningen van project Oude Haven blok 2 en 3 (verzonden 17 juni 2021)
- Bikbergerweg 40, het uitbreiden de eerste verdieping aan de achtergevel van de woning (verzonden 18 juni 2021)
- Vliegheiweg 1a, het wijzigen van de gevel en het uitbouwen van de woning (verzonden 18 juni 2021)

Ontwerpbesluit

Provinciale milieuverordening aardkundige monumenten (gedeputeerde staten van noord-holland)
- Randweg ter hoogte van huisnummer 4, ontheffing PMV-Aardkundig monument t.b.v. het aanleggen van een tijdelijke busremise.

Dit is een ontwerp besluit. Iedereen kan schriftelijk of mondeling reageren. Vanaf 24 juni is het besluit gedurende 6 weken te bekijken. Lees verder onder het kopje ‘inzage stukken’. De zienswijze kunt u digitaal indienen via: https://loket.odnzkg.nl/formulier/zienswijzen-indienen/.

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten