Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

Dit zijn de openbare bekendmakingen van donderdag 1 juli. 

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen


Aanvragen omgevingsvergunning
- Duivenvoorde 29, het kappen van een grove den in het voorerf en een Christusdoorn in het achtererf (ontvangen 23 juni 2021)
- Valkenaarstraat 93, het kappen van een boom in het achtererf (ontvangen 22 juni 2021)
- Vrouwenzand 17, het bouwen van een veranda en een schuur (ontvangen 23 juni 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Crailoseweg 42, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 25 juni 2021)
- Lamoenweg 21, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 23 juni 2021)
- Wolfskamerstraat 14, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 22 juni 2021)
- Wolfskamerstraat 18, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 22 juni 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verleende vergunningen / genomen besluiten 

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Graaf Wichman 3, het plaatsen van 5 laadpalen en een transformatorhuis voor het busstation (verzonden 21 juni 2021)
- Herdersweg 7b, het intern wijzigen van de constructie (verzonden 24 juni 2021)
- Zenderlaan 18, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 23 juni 2021)
- Noord Crailoseweg 16, het kappen een den, een eik en een beuk (verzonden 24 juni 2021)
- Flevolaan 33, het kappen van een beuk in het zijerf (verzonden 15 juni 2021)
- Van der Duyn van Maasdamlaan 18, het kappen van twee berken en een den in het voorerf (verzonden 24 juni 2021)

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de
inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in
werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via
omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten