Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van donderdag 8 juli.

Voertuig met onbereikbare eigenaar langdurig geparkeerd

Locatie: Havenstraat

Op een openbare parkeerplaats aan de Havenstraat in Huizen, ter hoogte van de speeltuin bij de Botterstraat, staat een voertuig waarvan de eigenaar niet bereikbaar is voor de gemeente. Het kenteken van het voertuig is 63-FV-JS.

De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:5) omdat het voertuig op de weg in een rijtechnisch onvoldoende staat van onderhoud verkeert. Het voertuig mag niet in een kennelijk verwaarloosde toestand op de openbare weg geparkeerd staan. De gemeente verzoekt de eigenaar om contact op te nemen via tel. (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, dan wordt het voertuig afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van het voertuig worden (later) op de eigenaar verhaald.

Nadere regels tegemoetkoming SMI-kinderopvang 2021


Op grond van artikel 2.14 van de verordening sociaal domein 2018 zijn nadere regels tegemoetkoming SMI-kinderopvang 2021 vastgesteld in de gemeente Huizen. Met een Sociaal medische indicatie (SMI) ondersteunt de gemeente inwoners tijdelijk door een vergoeding te geven in de kosten voor kinderopvang. De regeling is bedoeld voor jonge kinderen, die zich niet goed kunnen ontwikkelen vanwege ernstige sociale, psychische of lichamelijke problemen binnen het gezin. De nadere regels gaan in op 10 juli aanstaande en zijn te lezen op www.officielebekendmakingen.nl. Op de webpagina www.maatschappelijkezaken.nl/kinderopvang-vanwege-thuissituatie vindt u een publieksvriendelijke versie.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen


Aanvragen omgevingsvergunning

- Borneolaan 30, het vervangen van de kozijnen en het aanpassen van de entree Zenderkerk (ontvangen 30 juni 2021)
- César Francklaan 2a, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 29 juni 2021)
- De Pier 16, het plaatsen van zonnepanelen op het dakvlak (ontvangen 29 juni 2021)
- Flevolaan 23, het kappen van een beuk op het voorerf (ontvangen 28 juni 2021)
- Kamperzand 59, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak en in het achterdakvlak, het wijzigen van de voorgevel en het uitbouwen van de garage (ontvangen 30 juni 2021)
- Naarderstraat 272, het aanpassen van het hoofdgebouw (ontvangen 2 juli 2021)
- Nieuwe Blaricummerweg 38, het bouwen van een kapschuur op het voorerf (ontvangen 30 juni 2021)
- Nieuwe Bussummerweg 171, het kappen van acht bomen (ontvangen 29 juni 2021)
- Woensbergweg 3, het realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde (ontvangen 27 juni 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Borneolaan 30, het deels slopen van een gebouw en het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 30 juni 2021)
- Kamperzand 59, het slopen en verwijderen van een (deel) van het hoofdgebouw (ontvangen 30 juni 2021)
- Trompstraat 100, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 26 juni 2021)
- Vijfhoekstraat 69, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 28 juni 2021)
- Zeelt 55, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 30 juni 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerp-
besluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen / genomen besluiten


Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Paviljoenweg 16, het wijzigen van een aanbouw aan de woning (verzonden 3 juni 2021)
- Nijverheidsweg 26, het uitbreiden en aanpassen van de gevel (verzonden 29 juni 2021)
- Van Hoorns Houtweg 6, het realiseren van een nokverhoging / dakhuisje (verzonden 23 juni 2021)
- Rembrandtlaan 2, het plaatsen van een dakhuisje (verzonden 23 juni 2021)
- Koningin Julianastraat 18, het verbouwen van de woning (verzonden 28 juni 2021)
- Hoeveweg 37, het vervangen van de dakpannen, isoleren van de kap en het plaatsen van boeidelen/overstek (verzonden 25 juni 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Trompstraat 100, het verwijderen van asbesthoudende materialen (verzonden 28 juni 2021)

Omgevingsvergunnigen (geweigerd)

- Beursweg 2, het wijzigen van de bestemming van het pand (verzonden 29 juni 2021)

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar


Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening


In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten