Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Blaricummerstraat 12, het plaatsen van een poort in het voorerf (ontvangen 4 juli 2021)
- Ericaweg 37, het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak (ontvangen 5 juli 2021)
- Hugo de Grootsingel 48, het realiseren van een carport in het voorerf (ontvangen 8 juli 2021)
- Meerpaal 21, het plaatsen van een schuur in het zijerf (ontvangen 5 juli 2021)
- Studiostraat 28, het vervangen van de houten kozijnen en aanpassen afmetingen (ontvangen 8 juli 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Naarderstraat 272, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 9 juli 2021)
- Slangekruid 26, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 8 juli 2021)
- Valkenaarstraat 94, het slopen en verwijderen van een schuur (ontvangen 3 juli 2021)

Melding brandveilig gebruik

- Bestevaer 46, het brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen 2 juli 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Aanvraag evenementenvergunning

- Stichting Triathlon Huizen, grondgebied Huizen 

De aanvraag ligt ter inzage bij de afdeling Omgeving, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Wilt u bezwaar maken? Dit kan schriftelijk of per e-mail tot 21 juli, onder vermelding van ‘zienswijze evenement-aanvraag’. Dien uw aanvraag in bij de afdeling Omgeving, team Vergunningen, Toezicht & Handhaving, Graaf Wichman 10, 1276 KB
Huizen. Of stuur een e-mail naar: omgeving@huizen.nl. Meer informatie? Bel naar (035) 528 14 44.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Verdilaan 17, het kappen van een boom (ontvangen 13 mei 2021)
- Crailoseweg 60, het kappen van een boom op het voorerf (ontvangen 12 mei 2021)
- Ceintuurbaan 2b, het verbouwen/renoveren van bedrijfspand naar woning (ontvangen 14 mei 2021)         
- Trompstraat 79, het kappen van een boom op het voorerf (ontvangen 12 mei 2021)

Verleende vergunningen / genomen besluiten


Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Herdersweg 7b, het wijzigen van de gevel (verzonden 24 juni 2021)
- Valkeveenselaan 40, het realiseren van een dam (met duikerconstructie) in een watergang langs het perceel voor de toegang tot het weiland (verzonden 6 juli 2021)
- Witte de Withstraat 100, het uitbouwen van de woning aan de achterzijde (verzonden 6 juli 2021)
- Berkenlaantje 15, het kappen van twee populieren (verzonden 5 juli 2021)
- Hoge Kampweg 7, het kappen van vier coniferen op het voorerf (verzonden 5 juli 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Zeelt 55, het verwijderen van asbesthoudende materialen (verzonden 6 juli 2021)
- Kamperzand 59, het slopen en verwijderen van (een deel van) het hoofdgebouw (verzonden 7 juli 2021)

Omgevingsvergunnigen (geweigerd)

- Kamperzand 59, het vervangen van kozijnen aan de voorzijde en het realiseren van een dakopbouw op de garage (verzonden 6 juli 2021)
- Meerpaal 21, het legaliseren van bestaand gebouw/aanbouw (verzonden 6 juli 2021)

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten