Logo omrooper.nl

Openbare bekendmakingen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Geparkeerd verwaarloosd voertuig

Op de volgende openbare parkeerplaatsen staat een voertuig waarvan de eigenaar niet bereikbaar is voor de gemeente.

- Schapegras (kenteken 90-XK-TJ)
- Ambachtsweg (kenteken 42-BT-NX)
- Rokerijweg t.h.v huisnr. 30 (kenteken 81-GS-FD)
- De Betuining ter hoogte van Pets Place (kenteken 14-GXT-7)
- Bovenmaatweg t.h.v. huisnr. 196 (kenteken XP-HB-07)

De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:5) omdat het voertuig op de weg in een rijtechnisch onvoldoende staat van onderhoud verkeert. Het voertuig mag niet in een kennelijk verwaarloosde toestand op de openbare weg geparkeerd staan.

Daarom verzoekt de gemeente de eigenaar om contact op te nemen met de gemeente via 035 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, wordt het voertuig afgevoerd.

De kosten voor het verwijderen van het voertuig worden (later) op de eigenaar verhaald.

Ingekomen aanvragen vergunningen/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Balatumstraat 18, het plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen 12 juli 2021)
- Bikbergerweg 33, het kappen van een esdoorn op het achtererf (ontvangen 12 juli 2021)
- Dr. de Visserlaan 20, het wijzigen (van het balkonhek) van een reeds verleende vergunning (ontvangen 14 juli 2021)
- Fluitekruid 12, het kappen van een boom op het voorerf (ontvangen 11 juli 2021)
- Gemeenlandslaan 36, het slaan van een bron t.b.v. beregening voor de gemeenschappelijke tuin (t.h.v. nr. 36) (ontvangen 6 juli 2021)
- Huizermaatweg 610, het transformeren van kantoorruimten tot 15 woonappartementen (ontvangen 13 juli 2021)
- Kerkstraat 9, het verplaatsen van bestaande reclame uitingen, raamkozijn aanpassen en gevel schilderen ( ontvangen 2 juli 2021)|
- Koningin Julianastraat 43, het bouwen van een opslagruimte (ontvangen 12 juli 2021)
- Kronenburgerstraat 7, het realiseren van een (nieuwe) dakkapel op het achterdakvlak (ontvangen 9 juli 2021)
- Naarderstraat 322, het realiseren van een souterrain (ontvangen 9 juli 2021)
- Nijverheidsweg 5a, het vervangen van een bestaande erfafscheiding en bestaande gevelreclame (ontvangen 12 juli 2021)
- Sterreboslaan 10, het realiseren van een entreepoort (ontvangen 8 juli 2021)
- Valkenaarstraat 94, het realiseren van een schuur (ontvangen 3 juli 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Bakboord 10, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 7 juli 2021)
- Herik 11, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 15 juli 2021)
- Kajuit 24 het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 14 juli 2021)
- Naarderstraat 272, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 2 juli 2021)
- Oostermeent-Noord 140, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 6 juli 2021)
- Oostermeent-Oost 103, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 6 juli 2021)
- Opperweg 40, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 7 juli 2021)
- Oud Bussummerweg 36, het slopen van een kelderverdieping (ontvangen 12 juli 2021)
- Prinses Irenestraat 36, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 7 juli 2021)
-Professor Slothouwerstraat 20, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 12 juli 2021)
- Woensbergweg 5, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 15 juli 2021)

Melding Brandveilig gebruik

- Havenstraat 71, het brandveilig gebruik maken van een kantoorpand (ontvangen 28 juni 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Antilope 15, het kappen van een boom in het voorerf (verzonden 15 juli 2021)
- Talmastraat 21, het (legaliseren) van het plaatsen van een airco unit aan de zijgevel (verzonden 15 juli 2021)
- Verdilaan 17, het kappen van een boom (verzonden 15 juli 2021)
- Dr. de Visserlaan 20, het wijzigen (van het balkonhek) van een reeds verleende vergunning (verzonden 16 juli 2021)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Meer berichten