Afbeelding

Openbare bekendmakingen

do 12 aug 2021, 07:00 Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste
bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste
bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Wijziging van de verordening rioolheffing 2021

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de openbare raadsvergadering van 8 juli de wijziging van de verordening rioolheffing 2021 is vastgesteld.
De wijziging ligt ter inzage bij het Team Belastingen, WOZ en Verzekeringen, kamer 1.09 op het gemeentehuis. U kunt de stukken bekijken op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen


Aanvragen omgevingsvergunning
- Albardastraat 3, het verwijderen van de bestaande draagmuur tussen keuken en woonkamer. Hiervoor in de plaats een staalconstructie realiseren (ontvangst 29 juli 2021)
- Ambachtsweg 52, het brandveilig gebruiken van het pand (ontvangst 28 juli 2021)
- Amersfoortsestraatweg 218, het bouwen van een woning (ontvangst 26 juli 2021)
- Crailoseweg 130, het ver- en uitbouwen van de woning (ontvangst 30 juli 2021)
- Ericaweg 33, het kappen van een Douglas den, Amerikaanse eik en een Larix den (ontvangst 31 juli 2021)
- Havenstraat 2, het afwijken van het bestemmingsplan (ontvangst 3 augustus 2021)
- Holleblok 34, het intern verbouwen van het pand (ontvangst 23 juli 2021)
- Jan Steenlaan 17, het realiseren van een dakhuisje in het achterdakvlak en een dakkapel aan de voorzijde van de woning (29 juli 2021)
- Kuinder 29, het vervangen van de kozijnen aan de voorzijde van de woning (ontvangst 6 augustus 2021)
- Nijenrode 23, het wijzigen van de voorgevel en het verwijderen van een dragende muur (ontvangst 2 augustus 2021)
- Oud Bussummerweg 39, het uitbouwen van de woning (ontvangst 30 juli 2021)
- Trompstraat 82, het bouwen van een tuinhuis (ontvangst 27 juli 2021)
- Westhove 41, het intern verbouwen van het pand (ontvangst 4 augustus 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Ceintuurbaan 42, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangst 5 augustus 2021)
- Dr. de Visserlaan 9, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangst 6 augustus 2021)
- Hooiweg 47, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangst 26 juli 2021)
- Kotter 14, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangst 3 augustus 2021)
- Schipperstraat 5, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangst 29 juli 2021)
- Westkade 69, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangst 26 juli 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
    
- Woensbergweg 3, het realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde (ontvangen 27 juni 2021)         
- Valkenaarstraat 18, het plaatsen van zonnepanelen op het achterdakvlak van het gemeentelijk monument (ontvangen 14 juni 2021)
- Nieuwe Blaricummerweg 38, het bouwen van een kapschuur in het voorerf (ontvangen 30 juni 2021)
- Graaf Wichman 5, het aanbrengen van brandcompartiment scheidingen (ontvangen 16 juni 2021)    

Verleende vergunningen / genomen besluiten


Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Bestevaer 3, het realiseren van een buitenkantine (verzonden 4 augustus 2021)         
- Sterreboslaan 10, het realiseren van een entreepoort (verzonden 5 augustus 2021)         

Collecte

Landelijke organisaties collecteren in de regel volgens een vast rooster. Dit collecterooster vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving (www.cbf.nl).

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen.
Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.