Afbeelding

Openbare bekendmakingen

do 19 aug 2021, 07:00 Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare
bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar
www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare
bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar
www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Spaanderbank 22, het tijdelijk opslaan van roerende goederen (ontvangen 12 augustus 2021)
- Want 73, het vervangen van de houten kozijnen en voordeur door kunststof en aanpassen entree (ontvangen 13 augustus 2021)
- Zeeweg 30, het plaatsen van lamellen aan een bestaande overkapping (ontvangen 11 augustus 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Bierweg 2, het plaatsen van een aanbouw inclusief souterrain (ontvangen 18 juni 2021)

Verleende vergunningen / genomen besluiten 

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Valkenaarstraat 94, het realiseren van een schuur (verzonden 10 augustus 2021)
- Westhove 41, het intern verbouwen van het pand (verzonden 10 augustus 2021)
- Woensbergweg 3, het realiseren van een dakopbouw aan de achterzijde (verzonden 13 augustus 2021)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA
Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren
bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.