Afbeelding

Openbare bekendmakingen

do 26 aug 2021, 07:00 Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste
bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste
bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Ingekomen aanvragen vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Drafnalaantje 3, het plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen 20 augustus 2021)
- Huizermaatweg 532, het plaatsen van balkonbeglazing (ontvangen 16 augustus 2021)
- Kerkstraat 63, het plaatsen van een reclamebord (ontvangen 17 augustus 2021)
- Magdaleenweg 34, het isoleren en vernieuwen van het dak en vervangen van de bestaande dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 16 augustus 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Lage Laarderweg 21, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 16 augustus 2021)
- Patrijslaan 14, het deels slopen van een woning (ontvangen 18 augustus 2021)
- Vliegheiweg 7, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 17 augustus 2021)
- Westkade 339, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 17 augustus 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE
VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Blaricummerstraat 12, het legaliseren van de poort op het zijerf (ontvangen 4 juli 2021)

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Valkenaarstraat 18, het plaatsen van zonnepanelen op het achterdakvlak van het gemeentelijk monument (verzonden 19 augustus 2021)
- Valkenaarstraat 93, het kappen van een boom in het achtererf (verzonden 16 augustus 2021)
- Crailoseweg 60, het kappen van een boom in het voorerf (verzonden 19 augustus 2021)
- Havenstraat 2, het vestigen van een schoonheidssalon (verzonden 17 augustus 2021)
- Hugo de Grootsingel 48, het realiseren van een carport in het voorerf (verzonden 22 juli 2021)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter
attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een
omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een
bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.