Afbeelding

Openbare bekendmakingen

do 2 sep 2021, 07:00 Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Definitief verkeersbesluit

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat het volgende besluit voor een periode van 6 weken ter inzage ligt:
- Reserveren van openbare parkeerplaatsen uitsluitend voor het opladen van elektrische auto’s op 105 locaties.

Alle locaties kunt u bekijken via: www.huizen.nl/elektrischrijden.

Voertuigen verwijderen van openbare parkeerplaatsen

Op de onderstaande parkeerplaatsen in Huizen staat een voertuig, waarvan de eigenaar niet bereikbaar is voor de gemeente:

- Marter (ter hoogte van nr. 37): aanhanger merk Hapert/ kenteken WS-52-TV
- Kaap Hoornstroom (ter hoogte van nr. 4): boottrailer merk Atlas
- Ambachtsweg (ter hoogte van nr. 51): Frans kenteken BH-966-ZN
- Constructieweg (ter hoogte van nr. 1): kenteken 50-VFL-9
- Havenstraat (ter hoogte speeltuin Botterstraat): kenteken 50-FV-JS
- Industrieweg (ter hoogte van nr. 15): kenteken 23-VTT-2

De eigenaren overtreden hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:5) omdat het voertuig op de weg in een rijtechnisch onvoldoende staat van onderhoud verkeert. Het voertuig mag niet in een kennelijk verwaarloosde toestand op de openbare weg geparkeerd staan. Daarom verzoekt de gemeente de eigenaren om contact op te nemen met de gemeente via telefoonnummer (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, wordt het voertuig afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van het voertuig worden (later) op de eigenaar verhaald.

Ingekomen aanvragen om vergunning/ meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Engweg 16, huidige pannendak vervangen door rietgedekt dak (ontvangen 24-08-21)
- Gooilandweg 217, plaatsen dakkapel in voordakvlak (ontvangen 25-08-21)
- Holleblok 34, intern verbouwen pand (ontvangen 06-08-21)
- Loswal 17, kappen Fraxinus in achtererf (ontvangen 26-08-21)
- Oud Bussummerweg 14, kappen drie dennen op voorerf (ontvangen 13-08021)
- Voorbaan 25, verbouwen pand (ontvangen 11-08-21)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)

- Amersfoortsestraatweg 218, slopen en verwijderen asbesthoudende materialen (ontvangen 23-08-21)
- Arie de Waalstraat 17, uitvoeren sloopwerkzaamheden en verwijderen asbesthoudende materialen (ontvangen 26-08-21)
- Bestevaer 5, slopen en verwijderen gebouw (ontvangen 25-08-21)
- Herdersweg 7, slopen en verwijderen badkamer op 1e en 2e verdieping en keuken (ontvangen 21-08-21)
- Jan van Galenstraat 90, verwijderen asbesthoudende materialen (ontvangen 17-08-21)
- Sloep 50, verwijderen asbesthoudende materialen (ontvangen 22-08-21)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verleende vergunningen/ genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Havenstraat 46, vestigen sportfunctie (cross fit) (verzonden 23-08-21)
- Flevolaan 23, kappen beuk in voorerf (verzonden 23-08-21)
- Nieuwe Bussummerweg 171, kappen acht bomen (verzonden 23-08-21)
- Kerkstraat 9, plaatsen reclame en wijzigen gevel (verzonden 24-08-21)
- Kamperzand 59, realiseren dakkapel in voordakvlak en vervangen kozijnen in voorgevel (verzonden 23-08-21)
- Ceintuurbaan 2b, verbouwen/renoveren bedrijfspand naar woning (verzonden 20-08-21)
- Crailoseweg 60, kappen spar (verzonden 19-08-21)

Mededeling aanvraag vergunningvrij

- Duivenvoorde 29, kappen grove naaldboom in voortuin en verwijderen boom op achtererf (verzonden 19-08-21)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.
In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Paraplu-ontheffing Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik (TUG) (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland)

Ontheffing van het verbod om buiten een luchthaven te landen en op te stijgen voor locaties binnen de provincie Noord-Holland. Een kennisgeving van dit besluit wordt gepubliceerd op de websites www.officielebekendmakingen.nl (Provinciaal blad) en loket.odnzkg.nl.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Dit is een ontwerpbesluit. U kunt als belanghebbende bij het besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur indien mogelijk een kopie van dit besluit mee. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Ontwerp omgevingsvergunning Speelbos Sijsjesberg

Omschrijving project: Het aanleggen en de ingebruikname Speelbos Sijsjesberg. De beoogde locatie voor het Speelbos ligt ingesloten tussen de Sijsjesberglaan (noordzijde), Ericaweg (oostzijde) en het zwembad Sijsjesberg (zuidzijde).

Het GNR heeft op 12 mei 2021 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente. Op het gedeelte van de verworven gronden tussen de Sijsjesberglaan, Ericaweg en het zwembad Sijsjesberg heeft het GNR in samenspraak met de gemeente de wens om een speelbos aan te leggen gericht op natuureducatie, met name geschikt voor kinderen van de lagere groepen van de basisscholen en de diverse buitenschoolse opvangorganisaties (BSO’s) in Huizen.

De omgevingsaanvraag omvat de volgende activiteiten:
- Werk of werkzaamheden uitvoeren (aanleggen): artikel 2.1 lid 1 onder b WABO
- Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening: artikel 2.1 lid 1 onder c WABO

Dit initiatief valt onder de algemene verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft voor deze aanvraag omgevingsvergunning op 22 april 2021 een Algemene verklaring van geen bedenkingen uitgebreid. Hierbij is aangegeven dat het college tot het doorlopen van de afwijkingsprocedure overgaat en de verlening van de omgevingsvergunning, uiteraard met inachtneming van de wettelijk voorgeschreven zienswíjzenprocedure. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 augustus de aanvraag goedgekeurd en er wordt medewerking verleend voor een afwijkingsprocedure zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 a3 Wabo. 

Reageren

In de periode van 3 september 2021 tot en met 15 oktober 2021 kan iedereen een zienswijze tegen het ontwerpbesluit indienen (artikel 3.12 lid 5, Wabo). Dit kan zowel via de mail naar gemeente@huizen.nl, als via de post: Burgemeester en wethouders van gemeente Huizen, postbus 5, 1270 AA te Huizen. U bent verplicht het volgende in uw brief te zetten: uw naam en adres, de datum van uw zienswijze (dat is de datum waarop u uw brief naar de gemeente stuurt), tegen welke ontwerp omgevingsvergunning u uw zienswijze richt, waarom u het niet eens bent met het besluit en/of uw op- en aanmerkingen op het besluit en uw handtekening. Wilt u ook uw telefoonnummer in uw brief zetten? Dan kan de gemeente u eventueel bellen over de behandeling van uw zienswijze.

Inzage stukken

Overeenkomstig artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt de ontwerp omgevingsvergunning zes weken ter inzage. U kunt de stukken behorend bij de ontwerp omgevingsvergunning met ingang van 3 september 2021 gedurende zes weken digitaal via www.huizen.nl/speelbos inzien.