Afbeelding

Openbare bekendmakingen

do 16 sep 2021, 07:00 Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Ontwerpbestemmingsplan Zomerkade

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het ontwerp bestemmingsplan Zomerkade voor iedereen ter inzage.

Met de herinrichting van de Zomerkade en Wedekuil wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het gebied. De herinrichting bestaat onder meer uit aanpassingen in het openbaar gebied, het wijzigen van parkeervoorzieningen, extra ruimte voor terrassen ten behoeve van horeca, het verplaatsen van de bestaande EHBO-post en de aanleg van een zwemsteiger. Enkele onderdelen (terrassen, zwemsteiger, EHBO-post en het verplaatsen van het kunstwerk) zijn niet geheel mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. Om de herinrichting mogelijk te maken, dient het bestemmingsplan te worden herzien.

Inkijken & reageren
Wilt u het ontwerpbestemmingsplan Zomerkade inzien op het gemeentehuis? Lees dan verder onder kopje ‘inzage stukken’. U kunt de stukken ook online bekijken via: www.huizen.nl/bestemmingsplannen-in-procedure.

Van 17 september tot en met 28 oktober kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren. Reageert u schriftelijk? Richt u zich dan tot de gemeenteraad, postbus 5, 1270 AA, Huizen. Wilt u mondeling reageren? Neem dan contact op met een medewerker van het team Beleid van de afdeling Omgeving via tel. (035) 528 19 11.

Geparkeerd verwaarloosde voertuigen

Op de volgende openbare parkeerplaatsen staat een voertuig waarvan de eigenaar niet bereikbaar is voor de gemeente.
- Kaap Hoornstroom t.h.v. huisnr. 22 (geen kenteken)
- Havenstraat t.h.v. speeltuin Botterstraat (kenteken 63-FV-JS)

De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:5) omdat het voertuig op de weg in een rijtechnisch onvoldoende staat van onderhoud verkeert. Het voertuig mag niet in een kennelijk verwaarloosde toestand op de openbare weg geparkeerd staan. Daarom verzoekt de gemeente de eigenaar om contact op te nemen met de gemeente via (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, wordt het voertuig afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van het voertuig worden (later) op de eigenaar verhaald.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen


Aanvragen omgevingsvergunning
- Blaricummerstraat 23, het verwijderen van twee bomen in het voorerfgebied (ontvangen 8 september 2021)
- Brede Englaan 14, het realiseren van een dakhuisje in het achterdakvlak (ontvangen 8 september 2021)
- Ceintuurbaan 69, het realiseren van een fietsenhok in het voorerf (ontvangen 7 september 2021)
- Drafnalaantje 3, het kappen van een beuk op het voorerf (ontvangen 7 september 2021)
- Gazelle 9, het kappen van drie bomen (ontvangen 7 september 2021)
- Molenberg 9, het realiseren van een dakkapel in het zijdakvlak (ontvangen 3 september 2021)
- Vliegheiweg 7, het bouwen van een woning (ontvangen 7 september 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Blaricummerstraat 149, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 10 september 2021)
- Vliegheiweg 7, het uitvoeren van sloopwerkzaamheden (ontvangen 8 september 2021)
- Radiolaan 12, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 3 september 2021)
- Zeeweg 50, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 8 september 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.