Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Verordeningen 2022

  • onroerende-zaakbelastingen 2022
  • afvalstoffenheffing 2022
  • reisdocumenten en rijbewijs 2022
  • BI-zone centrumgebied Huizen e.o. 2022

De gemeenteraad van Huizen heeft in de openbare raadsvergadering van 20 december 2021 de eerste wijzigingen van de verordeningen onroerende-zaakbelastingen 2022 en afvalstoffenheffing 2022 vastgesteld. Ook is kennis genomen van de vastgestelde maximumtarieven voor reisdocumenten en rijbewijs. Daarnaast is de verordening BI-zone centrumgebied Huizen e.o. 2022 vastgesteld.

Inzien
De verordeningen liggen ter inzage bij het Team Belastingen, WOZ en Verzekeringen, kamer 1.09 op het gemeentehuis. Op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u hiervoor terecht op het adres Graaf Wichman 10 te Huizen. Vanaf januari 2022 zijn de verordeningen te raadplegen via www.huizen.nl.

Ingekomen aanvragen vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Ceintuurbaan 60, het rooien van drie bomen op de erfafscheiding (ontvangen 13 december 2021)
- Doolhofstraat 9, het verbeteren van het dak en het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde (ontvangen 26 december 2021)
- Koningin Wilhelminastraat 43, het vervangen en verlengen van aanbouwen, een droogloop van het woonhuis naar de garage en een kelder onder het hoofdhuis (ontvangen 24 december 2021)
- Lindenlaan 48, het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 20 december 2021)
- Nieuwe Kerklaan 2, intern wijzigen indeling, wijzigen gevel en plaatsen dakkapel in voordakvlak (ontvangen 21 december 2021)
- Nijverheidsweg 5a, het vervangen van bestaande erfscheiding/ hekwerk en het plaatsen van reclame aan de gevel (ontvangen 24 december 2021)
- Schaarweg 27, het realiseren van een overkapping in het zijerf en plaatsen van een erfafscheiding (ontvangen 22 december 2021)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Dieze 15, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 20 december 2021)
- Nieuwe Kerklaan 2, het slopen en verwijderen van een bijgebouw (ontvangen 21 december 2021)
- Rendier 14, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 22 december 2021)
- Stuurboord 43, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 23 december 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Dr. Kuyperlaan 18 (perceel zuidzijde Dr. Kuyperlaan 18-26, Kadastrale Sectie B, Perceelnummer 8178), het kappen van een bosperceel met fijnsparren (ontvangen 9 november 2021)
- Vissersstraat 20, het vervangen van de dakpannen en het isoleren van de kap (ontvangen 19 november 2021)

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, uitgebreide procedure

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn we voornemens te beslissen op de volgende aanvraag:

- Plein 2000 31 a t/m s, het brandveilig gebruik van het pand (ontvangen 29 november 2021)

Het ontwerpbesluit met de aanvraag en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 31 december 2021 gedurende zes weken ter inzage. Voordat op de aanvraag een definitief besluit wordt genomen, kan iedereen tijdens de termijn van tervisielegging een mail sturen naar omgeving@huizen.nl of mondeling zienswijzen kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Degene die een mondelinge zienswijze naar voren wil brengen kan telefonisch contact opnemen met de afdeling Omgeving tel: 14 035. Wij wijzen erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke vergunning kan worden ingediend als de indiener belanghebbende is en tijdig een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Verleende vergunningen / genomen besluiten 

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Holleblok 12, het aanpassen van de schoolfunctie naar kinderdagverblijf (verzonden 23 december 2021)
- Van Limburg Stirumstraat 12, het kappen van een spar op het voorerf (verzonden 16 december 2021)
- Simone de Beauvoirlaan 41, het kappen van een wilg op het achtererf (verzonden 16 december 2021)
- Nieuwe Bussummerweg 97, het kappen van een conifeer op het voorerf (verzonden 23 december 2021)
- Eikenlaantje 12, realiseren van een garage op een talud (verzonden 20 december 2021)
- Nieuwe Bussummerweg 67, het kappen van een spar in het achtererf (verzonden 23 december 2021)
- Nieuwe Bussummerweg 138, het kappen van twee coniferen (verzonden 16 december 2021)
- Crailoseweg 116, het kappen van meerdere bomen binnen het perceel (verzonden 23 december 2021)
- Loefzij 83, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (verzonden 21 december 2021)
- Karel Doormanlaan 65, het plaatsen van een dakhuisje (verzonden 23 december 2021)
- Gooisekust 51, wijzigen van voorgevel begane grond (verzonden 23 december 2021)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.