Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Voornemen ambtshalve uitschrijving

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

M. A. Ares Sanchez, geb. 13-04-1973, Koedijk 8
Q. Schaasberg, geb. 01-09-1996, Lindenlaan 2
B. Borgia, geb. 20-05-1997, Nieuwe Bussummerweg 161

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact met ons op via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Aanvragen vergunningen/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Crailoseweg 20, het kappen van een Amerikaanse eik op het voorerf (ontvangen 27 december 2021)
- Herdersweg 7, het realiseren van een overkapping (ontvangen 27 december 2021)
- Stobbe 138, het in gebruik nemen van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opslaan van roerende zaken (ontvangen 29 december 2021)
- Stukkenlaan 5b, het wijzigen van de voorgevel (ontvangen 27 december 2021)
- Witbol 19, het in gebruik nemen van twee parkeerplaatsen ten behoeve van het opslaan van roerende zaken (ontvangen 29 december 2021)

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Van der Duyn van Maasdamlaan 17, het plaatsen van een nokverhoging met dakhuisje
(verzonden 27 december 2021)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.