Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste
bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Geparkeerd verwaarloosd voertuig

Op de volgende openbare parkeerplaats staat een voertuig waarvan de eigenaar niet bereikbaar is voor de gemeente:
- Constructieweg (kenteken NH-006-V)

De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:5) omdat het voertuig op de weg in een rijtechnisch onvoldoende staat van onderhoud verkeert. Het voertuig mag niet in een kennelijk verwaarloosde toestand op de openbare weg geparkeerd staan. Daarom verzoekt de gemeente de eigenaar om contact op te nemen met de gemeente via (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, wordt het voertuig afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van het voertuig worden (later) op de eigenaar verhaald.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- De Savornin Lohmanlaan 10, het realiseren van een nokverhoging aan de achterzijde en een dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 29 december 2021)
- Diverse locaties, het kappen van diverse bomen op diverse locaties (ontvangen 28 december 2021)
- Kronenburgerstraat 11, het uitbreiden van de woning (ontvangen 24 december 2021)
- Noorderweg 61, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en openslaande deuren in de zijgevel (ontvangen 31 december 2021)
- Paardebloem 6, het vervangen van het kozijn en de voordeur van hout naar kunststof (ontvangen 7 januari 2022)
- Rokerijweg 5, het aanvragen van een revisievergunning milieu (ontvangen 5 januari 2022)
- Voorbaan 25, het renoveren, herindelen en isoleren van het pand en het realiseren van een dakkapel (ontvangen 29 december 2021)
- Zomerkade (1e fase Kustvisie), het vervangen van KNRM post, het toiletgebouw en het plaatsen van een kiosk (ontvangen 23 december 2021)

Sloopmelding (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- E. Ludenstraat 42, het slopen van het bestaande pand en het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 23 december 2021)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:
- Stukkenlaan 5b, het wijzigen van de voorgevel en plaatsen van beton elementen (ontvangen 18 oktober 2021)

Verleende vergunningen / genomen besluiten 

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Monnickskamp 20, het aanpassen van de brandcompartimentering (verzonden 6 januari 2022)
- Nieuwe Blaricummerweg 27, het realiseren van een zwembad op het zijerf (verzonden 3 januari 2022)
- Nieuwe Bussummerweg 242, het (deels) verwijderen van een draagmuur en het plaatsen van een stalen portaalconstructie (verzonden 3 januari 2022)
- Gooilandweg 217, het kappen van twee dennenbomen (verzonden 23 december 2021)
- Noorderweg 53, het vervangen van het glas aan de voorzijde, het dak en het wijzigen van de hoofddraagconstructie (verzonden 6 januari 2022)
- Mozartlaan 4, het kappen van een eik (verzonden 4 januari 2022)
- Nijverheidsweg 5a, het vervangen van bestaande erfscheiding/hekwerk en het plaatsen van reclame aan de gevel (verzonden 3 januari 2022)
- Ceintuurbaan 2, het plaatsen van een erfafscheiding (verzonden 4 januari 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een
omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Marktstandplaats gemeente Huizen

Voor de zaterdagmarkt zijn wij op zoek naar een nieuwe marktondernemer. In Huizen is momenteel de vaste marktstandplaats (nr. 1 afmeting 8m x 4m) vrijgekomen voor de branche (biologische) poelierswaren en eieren waar u met een verkoopwagen of kraam deze producten mag verkopen.

De gemeente publiceert de vrije standplaats op de websites van de gemeente Huizen en de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel. Om in te schrijven dient u gebruik te maken van het inschrijfformulier ‘loting standplaats markt’. Er geldt een inschrijfperiode van twee weken. De inschrijfperiode gaat in op 13 januari, één dag na publicatie.

Bij meerdere inschrijvingen voor deze branche zal een loting plaatsvinden. De loting is openbaar. Belanghebbenden worden persoonlijk uitgenodigd om bij de loting in het gemeentehuis aanwezig te zijn. De uitslag van de loting wordt vastgelegd in een proces-verbaal. Op www.huizen.nl/marktplaats kunt u alle informatie, inclusief het inschrijfformulier, over de markt raadplegen.