Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare
bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar
www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam                Geboortedatum        Adres
M. Bentayeb        08-11-1998        Van Treslongstraat 16

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de
gemeente Huizen via 14 035 of mail naar
gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande personen uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Botterstraat 3, het vervangen van de houten kozijnen door kunststof (ontvangen 13 januari 2022)
- Delta 174, het vervangen van het kozijn en de voordeur aan de voorzijde (ontvangen 13 januari 2022)
- Giek 9, het vervangen van aluminium kozijnen en gevelbekleding naar kunststof in de voorgevel (ontvangen 12 januari 2022)
- Giek 9, het vervangen van de kozijnen van aluminium naar kunststof (ontvangen 10 januari 2022)
- Gooilandweg 233, het realiseren van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 13 januari 2022)
- Hooghuizenweg 34, het kappen van een berk in het voorerf (ontvangen 12 januari 2022)
- Middenweg 9a, het realiseren van een dakterras (ontvangen 4 januari 2022)
- Want 1, het vervangen en vergroten van een dakkapel (ontvangen 11 januari 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Akkerweg 24, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 10 januari 2022)
- Hoeveweg 2, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 11 januari 2022)
- Nieuwe Bussummerweg 72, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 11 januari 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken
‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verleende vergunningen / genomen besluiten 

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)
- Gazelle 9, het kappen van drie bomen (verzonden 13 januari 2022)
- Nieuwe Bussummerweg 171, het realiseren van een woning (wijziging op reeds verleende omgevingsvergunning) (verzonden 10 januari 2022)
- Nieuwe Bussummerweg 32, het isoleren van het dak en wijzigen van het overstek (verzonden 13 januari 2022)
- Lage Laarderweg 92, het kappen van een boom in het voorerf (verzonden 13 januari 2022)
- Aristoteleslaan 64, het verwijderen van een draagmuur (verzonden 13 januari 2022)
- Nieuwe Kerklaan 15, het kappen van een vruchtboom (verzonden 13 januari 2022)
- Schokkinglaan 4, het kappen van een conifeer (verzonden 13 januari 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.