Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar: www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Ingekomen aanvragen om vergunningen/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning
- Berkenlaantje 13, het wijzigen van de gevels en het uitbouwen van de woning (ontvangen 12 mei 2022)
- Beukenlaan 12, het uitbreiden van de woning (ontvangen 16 mei 2022)
- Bezaan 15, het kappen van een boom op het achtererf (ontvangen 16 mei 2022)
- Biggekruid 32, het plaatsen van een dakkapel in het voor- en achterdakvlak van de woning (ontvangen 16 mei 2022)
- E. Ludenstraat 21, het plaatsen van een erfafscheiding op het voorerf (ontvangen 18 mei 2022)
- Fauna 4, het plaatsen van een dakraam in het voordakvlak (ontvangen 16 mei 2022)
- Kortenaerstraat 3a, het uitbreiden van de woning (ontvangen 13 mei 2022)
- Van Hoorns Houtweg 18, het kappen van een eik op het achtererf (ontvangen 13 mei 2022)
- Zadelrob 24, het kappen van een dennenboom op het achtererf (ontvangen 15 mei 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Hellingstraat 5, het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem (ontvangen 10 mei 2022)
- Jan van Galenstraat 43, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 16 mei 2022)
- Kostmand 11, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 16 mei 2022)
- Rendier 9, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 17 mei 2022)

Op basis van eerder genoemde kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Oostermeent-Zuid 48, het verbouwen van een winkel (ontvangen 23 maart 2022)

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Lage laarderweg 92, het kappen van een ceder (verzonden 13 mei 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.
Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via: omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.