Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad. Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar de website:
www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Verkeersbesluit Huizer Havendag

Vanwege het evenement op zaterdag 18 juni 2022 in de gemeente maken wij overeenkomstig artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer het volgende bekend.

Afsluitingen rond dit evenement/festival
- Havenstraat: tussen de Bestevaer en de IJsselmeerstraat;
- Energieweg: tussen de Bestevaer en de Ambachtsweg;
- Helmhout;
- Vaarboom.

De afsluiting wordt gerealiseerd door het plaatsen van de borden en afzettingen tijdens de Huizer Havendag, gedurende de voorbereiding, het evenement en de afwikkeling.

Bezwaar
Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Wegsleepregeling op 22 juni 2019
Auto’s die in het genoemde gebied staan kunnen worden weggesleept op grond van de wegsleepverordening. De wegsleepverordening wordt uitgevoerd als ‘laatste redmiddel’. Als het vanuit veiligheidsaspecten of algemeen belang noodzakelijk is om wegen of weggedeelten vrij te houden, wordt tot wegslepen overgegaan.

Is uw auto weggesleept?
De politie is op de hoogte van alle voertuigen die weggesleept zijn. Dus als u uw auto niet aantreft op de plaats waar u deze geparkeerd had, neem dan contact op met de politie. In het geval dat uw auto weggesleept is, kunt u deze weer ophalen bij Bergnet Autoberging BV, Stichtseweg 2 te Blaricum. U moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat u eigenaar, houder of gemachtigde van het voertuig bent. U tekent daarvoor het ‘Afhaalformulier voor weggesleepte Voertuigen’ en ontvangt later thuis een besluit van het college. Hierin staan de wegsleepkosten vermeld en via de bijgevoegde acceptgiro kunt u de betaling voldoen. Is uw auto weggesleept neem dan contact op met de politie, tel. 0900-8844.

Zonder ontheffing geparkeerd voertuig zonder kenteken

Op de volgende openbare parkeerplaats staat een voertuig waarvan de eigenaar niet bereikbaar is voor de gemeente:

- Fabrieksweg ter hoogte van nr. 6 (geen kenteken).

De eigenaar overtreedt hiermee de Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 5:5) omdat het voertuig op de weg in een rij-technisch onvoldoende staat verkeert. Er zit geen
kentekenplaat op het voertuig waardoor deze niet op een openbare weg geparkeerd mag worden.

Daarom verzoekt de gemeente de eigenaar om contact op te nemen met de gemeente via (035) 528 16 03. Als binnen één week na deze publicatie geen reactie is ontvangen, wordt het voertuig afgevoerd. De kosten voor het verwijderen van het voertuig worden (later) op de eigenaar verhaald.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam                 Geboortedatum          Adres
L. R. de Bruijn    05-03-1986                  Dekemastate 10

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail naar gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij de bovenstaande persoon uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvragen omgevingsvergunning

- Ambachtsweg 52, het wijzigen van de gevel (ontvangen 20 mei 2022)
- Dr. Lelylaan 23, het realiseren van een nokverhoging aan de achterzijde (ontvangen 30 mei 2022)
- Eierlanden 12, het realiseren van een dakkapel in het achterdakvlak, tweede verdieping (ontvangen 30 mei 2022)
- Ericaweg 31a, het ophogen van een bestaande uitbouw en het plaatsen van een vestibule met luifel (ontvangen 19 mei 2022)
- Havenstraat - Oude Haven fase 3, het ontwikkelen van twee bedrijfverzamelgebouwen (ontvangen 31 mei 2022)
- Havenstraat - Oude Haven fase 3, het plaatsen van een reclame-bouwbord (ontvangen 31 mei 2022)
- Klipper 17, het wijzigen van houten kozijnen en gevelbekleding door kunststof in de voorgevel (ontvangen 24 mei 2022)
- Kotter 31, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (ontvangen 23 mei 2022)
- Lindenlaan 105a, het wijzigen van de gevel (ontvangen 19 mei 2022)
- Monnickskamp 3, het plaatsen van een rookwerende scheiding (ontvangen 27 mei 2022)
- Nolenslaan 7, het wijzigen van de voor- en zijgevel (ontvangen 19 mei 2022)
- Noord Crailoseweg 26, het verbouwen van de woning (ontvangen 20 mei 2022)
- Schaarweg 27, het plaatsen van een veranda (ontvangen 31 mei 2022)
- Schaarweg 27, het vervangen van de erfafscheiding (ontvangen 31 mei 2022)
- Schipbeek 69, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 2 juni 2022)
- Snoek 10, het wijzigen van het kozijn in de voorgevel (ontvangen 1 juni 2022)
- Socrateshof 1, het plaatsen van een opbouw (ontvangen 28 mei 2022)
- Sparrenlaan 11, het realiseren van een bijgebouw (ontvangen 11 mei 2022)
- Troelstralaan 13, het kappen van twee bomen (ontvangen 30 mei 2022)
- Trompstraat 2, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak (ontvangen 31 mei 2022)
- Vecht 42, het uitbreiden van de woning d.m.v. het realiseren van een verdieping op de bestaande garage en het plaatsen van een dakkapel in het zijdakvlak (ontvangen 27 mei 2022)
- Wasbeer 25, het plaatsen van een erker aan de zijgevel (ontvangen 21 mei 2022)
- Waterstraat 1, het realiseren van een overkapping (ontvangen 18 mei 2022)
- Zadelrob 8, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak (ontvangen 24 mei 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
Driftweg 87, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 19 mei 2022)
- E. Ludenstraat 42, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 2 juni 2022)
- Lamoenweg 6, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 19 mei 2022)
- Narcisstraat 19, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 1 juni 2022)
- Nieuwe Bussummerweg 159, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 28 mei 2022)
- Prinses Irenestraat 20, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 23 mei 2022)
- Rokerijweg 5 (gebouw 2 en 42), het verwijderen van asbesthoudende materialen en slopen van de gehele opstal (ontvangen 23 mei 2022)

Meldingen brandveilig gebruik (par. 1.5 Bouwbesluit 2012)
Kabelweg 1, het brandveilig gebruiken van het pand (ontvangen 30 mei 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een
ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’.

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Drossaardlaan 4, het realiseren van een uitbouw (ontvangen 1 april 2022)
- Beursweg 2a, het wijzigen van de bestemming (ontvangen 1 april 2022)
- Eikenlaantje 25, het realiseren van een aanbouw met kelder en het plaatsen van een toegangspoort (ontvangen 15 april 2022)         

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Trompstraat 72, het realiseren van een schuur/garage (verzonden 30 mei 2022)
- Edisonstraat 8, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (verzonden 20 mei 2022)
- Oostermeent-Zuid 48, het verbouwen van een winkel (verzonden 31 mei 2022)
- Beursweg 2a, het wijzigen van de bestemming (verzonden 30 mei 2022)
- Bovenmaatweg 94, het aanleggen van een nieuwe inrit met toegangspoort aan het parkeerterrein, het plaatsen van een nieuwe toegangspoort bij entree Bovenmaatweg en het realiseren van een oefenkooi met berging (verzonden 20 mei 2022)
- Aan de Zomerkade, het bouwen van een KNRM-post, een toiletgebouw en een kiosk (verzonden 2022)
- Voorbaan 25, het vervangen van metselwerk (verzonden 3 juni 2022)
- Van Hoorns Houtweg 18, het kappen van een eik op het achtererf (verzonden 23 mei 2022)
- Wasbeer 25, het plaatsen van een erker aan de zijgevel (verzonden 30 mei 2022)
- Kotter 31, het plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak van de woning (verzonden 2 juni 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact
opnemen via telefoonnummer 14 035.