Afbeelding

Openbare bekendmakingen

Algemeen

De openbare bekendmakingen van de gemeente Huizen worden gepubliceerd in een gemeenteblad.
Elke bekendmaking heeft een eigen gemeenteblad. Openbare bekendmakingen worden ter attendering in de Omrooper geplaatst. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. Voor de formele bekendmaking verwijzen wij u naar www.huizen.nl/bekendmakingen. U zoekt de juiste bekendmaking op in de lijst en klikt op de link. Vervolgens klikt u aan de linkerkant op de link ‘authentieke versie (pdf)’.

Verkeersbesluit

Wij maken overeenkomstig de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet bekend dat het volgende besluit vanaf 16 juni te bekijken is voor een periode van zes weken.

Het aanwijzen van:
- Een individuele gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Marter 40.

Inzage en vragen
Wilt u het besluit met bijlagen inzien? Lees verder onder het kopje ‘inzage stukken’ of ga naar de website: www.huizen.nl/bekendmakingen.
Heeft u vragen over de verkeersbesluiten of de intrekkingsbesluiten? Neem dan contact op met de heer Luizink van de afdeling Openbare Werken, via tel. (035) 528 15 30.

Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Verkeersbesluit Oldtimer Festival

Vanwege het ‘Oldtimer Festival’ op zaterdag 2 juli 2022 maken we bekend dat de volgende afsluitingen plaatsvinden gedurende het evenement:

- Havenstraat, tussen de Bestevaer en de Rokerijweg;
- Botterstraat, tussen de Baanbergenweg en de Havenstraat.

In verband met dit evenement in de gemeente maken wij overeenkomstig het bepaalde in artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer bekend, dat het verkeersbesluit voor een ieder ter inzage ligt bij het Klant contact punt, (centrale receptie) van het gemeentehuis

De afsluitingen worden gerealiseerd door het plaatsen van borden en afzettingen, gedurende de voorbereiding, het ‘Oldtimer Haven Festival’ en de afwikkeling ter plaatse.

Bezwaar
Wilt u bezwaar indienen? Lees hoe u dat kunt doen onder het kopje ‘bezwaar’.

Wegsleepregeling tijdens het ‘Oldtimer Festival’
Auto’s die in het hierboven genoemde gebied staan kunnen worden weggesleept op grond van de wegsleepverordening. De wegsleepverordening wordt uitgevoerd als ‘laatste redmiddel’. Als het vanuit veiligheidsaspecten of algemeen belang noodzakelijk is om wegen of weggedeelten vrij te houden, wordt tot wegslepen overgegaan.

Is uw auto weggesleept?
De politie is op de hoogte van alle voertuigen die weggesleept zijn. Dus als u uw auto niet aantreft op de plaats waar u deze geparkeerd had, neem dan contact op met de politie. In het geval dat uw auto weggesleept is, kunt u deze weer ophalen bij Bergnet Autoberging BV, Stichtseweg 2, in Blaricum. U moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat u eigenaar, houder of gemachtigde van het voertuig bent. U tekent daarvoor het ‘Afhaalformulier voor weggesleepte Voertuigen’ en ontvangt later thuis een besluit van het college. Hierin staan de wegsleepkosten vermeld en via de bijgevoegde acceptgiro kunt u de betaling voldoen. Is uw auto weggesleept neem dan contact op met de politie, tel. 0900-8844.

Voornemen ambtshalve uitschrijving BRP

Als u gaat verhuizen naar een ander adres, dan bent u verplicht om dit door te geven aan de gemeente waar u woont. Als u dit niet doet, dan start de gemeente een adresonderzoek op. Als daarop geen reactie komt, dan kan de gemeente het besluit nemen om u uit te schrijven uit de Basisregistratie personen (BRP). Het betreft:

Naam                     Geboortedatum         Adres
S.A.S. Abdoelhak     29-03-1994                 Schokker 17

Staat uw naam hierboven of weet u waar bovenstaande persoon verblijft, neem dan contact op met de gemeente Huizen via 14 035 of mail naar: gemeente@huizen.nl. Indien wij binnen twee weken geen reactie hebben ontvangen, schrijven wij bovenstaande persoon uit.

Ingekomen aanvragen om vergunning/meldingen

Aanvraag omgevingsvergunning
- Nieuwe Bussummerweg 36, het plaatsen van een dakkapel in het achterdakvlak van de woning (ontvangen 3 juni 2022)

Sloopmeldingen (par. 1.7 Bouwbesluit 2012)
- Draaikom 27, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 4 juni 2022)
- Weideweg 15, het verwijderen van asbesthoudende materialen (ontvangen 6 juni 2022)

Op basis van bovenstaande kennisgeving kan geen zienswijze, bezwaar- of beroepschrift worden ingediend. Dat is wel mogelijk nadat op een aanvraag is beslist of een ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze (voorgenomen) besluiten worden bekendgemaakt onder de rubrieken ‘AFWIJKINGEN VAN BESTEMMINGSPLAN’, ‘ONTWERPBESLUITEN’ of ‘VERLEENDE VERGUNNINGEN’. 

Verlenging van de beslistermijn

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is besloten voor de volgende aanvragen de beslistermijn met zes weken te verlengen:

- Hooghuizenweg 29, het uitbreiden van de woning aan de zijgevel en eerste verdieping (ontvangen 25 januari 2022)
- De Ruyterstraat 1, de transformatie van voormalig bankgebouw naar 10 woonappartementen
(ontvangen 18 maart 2022)

Verleende vergunningen/genomen besluiten

Omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

- Middelgronden 17, het vervangen van de dakkapel aan de voorzijde (verzonden 9 juni 2022)
- Bezaan 15, het kappen van een boom op het achtererf (verzonden 7 juni 2022)
- Zadelrob 24, het kappen van een dennenboom op het achtererf (verzonden 7 juni 2022)
- Dr. Lelylaan 23, het realiseren van een nokverhoging aan de achterzijde (verzonden 7 juni 2022)
- Snoek 10, het wijzigen van het kozijn in de voorgevel (verzonden 7 juni 2022)
- Klipper 17, het wijzigen van aluminium kozijnen en gevelbekleding door kunststof in de voorgevel
(verzonden 7 juni 2022)

Bezwaar

Als u door een of meerdere van bovengenoemde besluiten rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders van Huizen, ter attentie van de bezwaarschriftencommissie, Postbus 5, 1270 AA Huizen. Het bezwaarschrift bevat: ondertekening, naam en adres van de indiener, een dagtekening en een omschrijving van het besluit waartegen bezwaren bestaan. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de inwerkingtreding van een omgevingsvergunning.

Voorlopige voorziening

In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening doen. Voorwaarde hiervoor is dat u ook bezwaar heeft gemaakt. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht (onder vermelding van bodemzaken of voorlopige voorzieningen) Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Gaat uw bezwaar over een omgevingsvergunning? Deze treedt dan niet in werking, voordat de rechtbank op dit verzoek heeft beslist.

Inzage stukken

Wilt u aanvragen, meldingen, vergunningen e.d. inzien? Stuur dan een mail naar het Omgevingsloket via: omgeving@huizen.nl. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 14 035.

Afbeelding
Openbare bekendmakingen Algemeen 1 jun., 16:18
Afbeelding
Netwerkbijeenkomst cultuurplatform Algemeen 1 jun., 16:14
Afbeelding
Onderbreking van de werkzaamheden aan de oost-west as Algemeen 1 jun., 16:12
Afbeelding
Maaien en zaaien Algemeen 1 jun., 16:10
Afbeelding
Vacatures Algemeen 1 jun., 16:09
Afbeelding
Huizen bereikbaar Algemeen 1 jun., 15:22