Afbeelding

Bestemmingsplan Zomerkade

Algemeen

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ligt het vastgestelde bestemmingsplan Zomerkade ter inzage voor beroep. U kunt het plan met ingang van vrijdag 24 juni 2022 gedurende zes weken inzien.

Inhoud bestemmingsplan
Met de herinrichting van de Zomerkade en Wedekuil wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan het gebied. De herinrichting bestaat onder meer uit aanpassingen in het openbaar gebied, het wijzigen van parkeervoorzieningen, extra ruimte voor terrassen ten behoeve van horeca, het verplaatsen van de bestaande EHBO-post en de aanleg van een zwemsteiger. Enkele onderdelen (terrassen, zwemsteiger, EHBO-post en het verplaatsen van het kunstwerk) zijn niet geheel mogelijk op basis van het vigerende bestemmingsplan. Om de herinrichting mogelijk te maken, is het bestemmingsplan herzien.

Inkijken bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan Zomerkade ligt ter inzage in het gemeentehuis bij de centrale receptie. Kijkt u voor de openingstijden op www.huizen.nl.

Het bestemmingsplan kunt u ook digitaal bekijken:
1. Via de gemeentelijke website: www.huizen.nl/bestemmingsplannen-in-procedure (zie ‘Bestemmingsplan Zomerkade’)
2. Via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0406.BPZOMERKADE-VG01

Reageren: beroep en voorlopige voorziening
De beroepstermijn loopt van 24 juni 2022 tot en met 4 augustus 2022. Beroep kan worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan in vergelijking met het
    ontwerpbestemmingsplan;
  • belanghebbenden die eerder een ontvankelijke zienswijze hebben ingediend;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest binnen de daartoe gestelde termijn een ontvankelijke zienswijze in te dienen.

Het bestemmingsplan treedt in werking op 5 augustus 2022. Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het bestemmingsplan. In geval van onverwijlde spoed kunt u, naast het indienen van een beroepschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit schort de inwerkingtreding van het bestemmingsplan wel op. Het bestemmingsplan treedt dan namelijk in werking nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

In alle gevallen geldt dat het beroepschrift en of het verzoek om voorlopige voorziening binnen de beroepstermijn moet worden gericht aan de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag.