Afbeelding
Simon, Adinda

Voel je thuis in Huizen!

Algemeen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Huizen maken bekend dat de ontwerp Omgevingsvisie Voel je thuis in Huizen! ter inzage ligt.

Wat is een Omgevingsvisie?
Een omgevingsvisie is een strategische, integrale en lange termijnvisie en schetst de ontwikkeling en inrichting van de fysieke leefomgeving van onze gemeente. De Omgevingsvisie gaat onder andere in op onderwerpen als wonen, werken, groen, water, voorzieningen, mobiliteit, cultureel erfgoed en de samenhang daartussen. Ook komen actuele thema’s als gezondheid, veiligheid, energie en klimaat aan de orde.

De integraliteit en samenhang komt tot uitdrukking in de beschrijving van de ambities, opgaven en de ruimtelijke keuzes. De omgevingsvisie is daarmee een belangrijk richtinggevend instrument.

Wat staat er in de ontwerp Omgevingsvisie?
De resultaten van de eind 2021 gehouden online inwonersenquête en van de gesprekken met stakeholders en ketenpartners zijn verwerkt in de ontwerp Omgevingsvisie. Een aantal van de in de Omgevingsvisie geformuleerde ambities zijn:

  • Huizen leefbaar en fijn wonen; behouden en bevorderen van goede voorzieningen door te streven naar groei van het inwoneraantal en samen te werken aan een toekomstbestendige woningvoorraad in een aantrekkelijke groene woonomgeving.
  • Huizen economisch vitaal; minimaal behouden van de huidige werkgelegenheid met veel aandacht voor jongeren en vergroten van de werkgelegenheid voor praktisch geschoolden.
  • Huizen waardevol & aantrekkelijk; trots op de twee gezichten van Huizen (hoge en lage ligging) en versterken van het groen, de biodiversiteit en de historische pareltjes. 
  • Huizen duurzaam, klimaatneutraal & klimaatbestendig; naar een optimale energiemix voor Huizen, goed voorbereid zijn op klimaatveranderingen en naar een circulaire economie.
  • Huizen bereikbaar & toegankelijk; bereikbaarheid auto’s verbeteren waar het moet…maar verminderen autogebruik en stimuleren OV en fiets waar het kan.
  • Huizen gezond & veilig; Huizen zet in op beschermen en bevorderen van goede zorgvoorzieningen, welzijn en welbevinden, verbeteren van de gezondheid via groen en bewegen.

Wat is het doel van de Omgevingsvisie, wat willen we ermee bereiken?

  • Aan de hand van de Omgevingsvisie kan de gemeente nieuwe ruimtelijke initiatieven op waarde wegen.
  • De hoofdlijnen en ambities van de Omgevingsvisie kunnen uitgewerkt worden in programma’s. Enkele van die programma’s heeft het college al vastgesteld (detailhandelsprogramma en kantorenprogramma), andere programma’s (waaronder voor wonen) volgen nog.
  • De juridische vertaling van de Omgevingsvisie (en de programma’s) vindt plaats in het eveneens door de raad vast te stellen Omgevingsplan.
  • Indien een planinitiatief niet in het Omgevingsplan past, vindt aan de hand van de Omgevingsvisie een afweging plaats om alsnog eventuele medewerking te verlenen.

Wetgeving
Deze visie loopt vooruit op de Omgevingswet die naar verwachting per 1 januari 2023 in werking treedt. Omdat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden en er sprake is van een overgangsperiode, moet deze publicatie voor nu worden opgevat als kennisgeving zoals bedoeld in artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening (Structuurvisie). Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal deze echter komen te gelden als omgevingsvisie zoals bedoeld in artikel 3.1 lid 1 jo. artikel 4.10 lid 1 van de Omgevingswet.

Ontwerp Omgevingsvisie inzien
Het ontwerp van de Omgevingsvisie Huizen is vanaf 30 juni t/m 7 september 2022 in te zien op het gemeentekantoor bij de balie  (Klantcontactcentrum bij de centrale ingang, Graaf Wichman 10 in Huizen).

De visie is ook interactief via een website te raadplegen: www.omgevingsvisiehuizen.nl 

Inloopbijeenkomst
Op donderdag 1 september van 17.00 tot 20.00 uur bent u van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis. Er is dan geen plenaire presentatie, wel kunt u binnen dit tijdvak binnenlopen op het moment waarop het u schikt en vragen stellen aan de medewerkers. 

Hoe kunt u reageren?
Van 30 juni tot en met 7 september kunt u reageren (zienswijze). Dat is mogelijk door:

- het schrijven van een brief (Postbus 5, 1270 AA Huizen),
- in de website van de interactief te raadplegen omgevingsvisie is een zienswijzeknop opgenomen. Zie www.omgevingsvisiehuizen.nl,
- door een e-mail te sturen naar gemeente@huizen.nl,
- door uw reactie in te brengen tijdens de inloopbijeenkomst van 1 september 2022,
- door een afspraak te maken met één van de medewerkers van team Omgevingsbeleid, via het algemene telefoonnummer 14 035.

Wat gebeurt er met uw reactie?
Na de periode van ter inzagelegging worden alle reacties verzameld en bekeken. De gemeenteraad betrekt alle reacties bij de vaststelling van de (definitieve) Omgevingsvisie Huizen. Dat is naar verwachting eind 2022. Daarna wordt het besluit gepubliceerd en treedt de Omgevingsvisie in werking. Dat is ook het einde van de procedure.